VISI DOKUMENTAI ŽIŪRĖTI

TEISINĖ IR PRIVATUMO POLITIKA

Mes paruošėme jums santrauką apie mūsų teisines sąlygas ir sutartinį pagrindą. Jūsų privatumas ir duomenys mums yra svarbūs - sužinokite daugiau apie tvarkymą.

TEISINĖS SĄLYGOS

§ 1 PARAIŠKA

1) Visi „bb-net media GmbH“ (toliau - pardavėjas) tiekimai, paslaugos ir pasiūlymai, grindžiami sutartinių partnerių (toliau - klientas) užsakymais, yra vykdomi tik remiantis šiomis bendrosiomis sąlygomis. Šios bendrosios sąlygos yra visų sutarčių, kurias pardavėjas sudaro su klientais dėl jo siūlomų prekių pristatymo ir paslaugų, dalis. Šios bendrosios sąlygos taip pat taikomos visiems būsimiems pristatymams, paslaugoms ar pasiūlymams klientui, net jei dėl jų dar kartą nesitariama.

(2) Jei nenurodyta kitaip, pardavėjo prekių asortimente yra naudojamos prekės, bet ne naujai pagamintos prekės BGB prasme. Pristatymo sąlygos ir apimtis yra nurodytos produkto aprašymuose. Jei nesusitarta kitaip, visi siūlomi produktai pristatomi be programinės įrangos ir priedų.

(3) Pardavėjo prekių asortimentas skirtas išimtinai verslininkams, kaip apibrėžta BGB 14 straipsnyje. Pagal tai verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo arba teisinė bendrija, kurie, sudarydami sutartį, vykdo savo komercinę ar savarankišką profesinę veiklą.

(4) Pirkėjo ar trečiųjų šalių sąlygos ir nuostatos netaikomos, net jei pardavėjas atskirai neprieštarauja jų galiojimui atskirais atvejais. Net jei pardavėjas nurodo laiškus, el. Laiškus ar faksogramas, kuriose yra ar nurodomos kliento ar trečiosios šalies sąlygos ir sąlygos, tai nereiškia sutikimo su tokių sąlygų galiojimu. Prieštaringos sąlygos galioja tik tada, kai pardavėjas aiškiai susitaria dėl jų galiojimo.

§ 2 PASIŪLYMAS IR SUTARTIES SUDARYMAS

(1) Visi pardavėjo pasiūlymai gali būti pakeisti ir neįpareigojantys.

(2) Pateikdamas užsakymą pas pardavėją, klientas pateikia pardavėjui įpareigojantį pasiūlymą įsigyti (norimą) produktą. Klientas yra saistomas pasiūlymo pardavėjui iki septintos darbo dienos po kitos dienos, kurią pardavėjas gavo pasiūlymą, pabaigos.

(3) Pirkėjo pasiūlymas laikomas pardavėjo priimtu tik tuo atveju, jei pardavėjas pareiškia klientui priėmęs arba išsiųsdamas užsakytas prekes.

(4) Klientas gauna automatinį pranešimą apie pateiktą užsakymą. Tai dar nereiškia privalomo užsakymo priėmimo, išskyrus atvejus, kai priėmimas yra deklaruojamas kartu su patvirtinimu apie gavimą.

§ 3 KAINOS IR MOKĖJIMAS

(1) Visos pardavėjo nurodytos kainos yra nurodytos eurais, pridėjus galiojančią įstatymų nustatytą pridėtinės vertės mokestį, draudimo išlaidas, operacijų mokesčius, pakavimo ir pristatymo išlaidas užsakymo metu. Muitus ir panašius mokesčius, taip pat kitus valstybinius, privačius ir licencijos mokesčius turi sumokėti klientas.

(2) Atsižvelgiant į kliento ir pardavėjo susitarimą, mokėjimai atliekami iš anksto, tiesioginiu debetu arba sąskaita.

(3) Jei buvo susitarta dėl pristatymo pagal sąskaitą faktūrą, tai pardavėjui reikia sumokėti iškart, klientui gavus prekes ir sąskaitą faktūrą.

(4) Klientas neturi įskaitymo ar išlaikymo teisės, išskyrus atvejus, kai priešieškinys yra neginčijamas arba teisėtai nustatytas.

(5) Sąskaitos faktūros sumos, jei klientas gavo sąskaitą faktūrą prieš pristatant prekes, turi būti sumokėtos per 30 dienų be jokių išskaitymų, jei raštu nesusitarta kitaip (taip pat faksu ir el. Paštu). Apmokėjimo data lemia pardavėjo gautą kvitą. Jei klientas nesumoka iki nustatyto termino, nuo negrąžintos sumos nuo termino pabaigos imamos palūkanos, esant 8 procentiniams punktams per metus virš atitinkamos bazinės normos; didesnės palūkanų normos tvirtinimas ir tolesnė žala įsipareigojimų nevykdymo atveju lieka nepakitę.

(6) Pardavėjas turi teisę atlikti arba pateikti neįvykdytus prekių pristatymus ar paslaugas tik sumokėdamas išankstinį apmokėjimą ar užstatą, jei po sutarties įsakymo sužinojo apie aplinkybes, kurios gali smarkiai sumažinti kliento kreditingumą ir per kurias sumokėtas pirkimo mokestis. Dėl atvirų pardavėjo pretenzijų klientas rizikuoja dėl atitinkamų (ikisutartinių) santykių.

§ 4 PRISTATYMO SĄLYGOS

(1) Prekės pristatomos iš pardavėjo sandėlio Schweinfurte arba iš tiekėjo sandėlio.

(2) Prekių prieinamumas ir jų pristatymo laikas priklauso nuo pardavėjo pateiktos informacijos. Pardavėjo pažadėti pristatymo ir paslaugų teikimo terminai ir datos visada yra tik apytiksliai, nebent aiškiai pažadėta arba sutarta dėl nustatyto termino ar datos. Jei dėl vežimo buvo susitarta, pristatymo laikotarpiai ir pristatymo datos nurodo perdavimo laiką ekspeditoriui, vežėjui ar kitai trečiajai šaliai, kuriai pavesta gabenti.

(3) Pardavėjas, nepažeisdamas savo teisių, atsirandančių dėl vėlavimo, gali reikalauti iš kliento pratęsti pristatymo ir paslaugų teikimo terminus arba atidėti pristatymo ir paslaugų teikimo datas laikotarpiui, kurį klientas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pardavėjui.

(4) Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo negalimumą ar pristatymo vėlavimą, jei jie atsiranda ne dėl nenugalimos jėgos arba kitų įvykių, kurie nebuvo numatyti sutarties sudarymo metu, visų pirma dėl visų rūšių veiklos sutrikimų, sunkumų įsigyjant medžiagas ar energiją, transportavimo vėlavimus, streikus. Laiku ar neteisingą pristatymą sukėlė tiekėjas, už kurį pardavėjas neatsako. Jei dėl tokių įvykių pardavėjui pristatymas ar aptarnavimas tampa žymiai sudėtingesnis arba neįmanomas, o kliūtys nėra tik laikinos, pardavėjas turi teisę atsisakyti sutarties. Esant laikinoms kliūtims, pristatymo ir aptarnavimo terminai pratęsiami arba pristatymo ar aptarnavimo datos atidedamos kliūties laikotarpiu, pridedant pagrįstą pradžios laiką. Jei negali būti tikimasi, kad klientas sutiks su pristatymu ar paslauga dėl vėlavimo, jis gali atsisakyti sutarties pateikdamas pardavėjui betarpišką rašytinę deklaraciją (taip pat faksu ir el. Paštu).

(5) Jei pardavėjas neįvykdo prekių pristatymo ar paslaugų teikimo arba jei dėl kokių nors priežasčių pristatymas ar paslauga tampa neįmanoma, pardavėjo atsakomybė apsiriboja kompensacija pagal šių bendrųjų sąlygų 8 skyrių.

§ 5 RIZIKOS VEIKIMO, PRISTATYMO, PERDAVIMO VIETA

(1) Visų įsipareigojimų, kylančių iš sutartinių santykių, vykdymo vieta yra Schweinfurtas, jei nenurodyta kitaip.

(2) Pardavėjas privalo atsargiai išsiųsti pristatymo būdą ir pakuotę.

(3) Rizika klientui perduodama vėliausiai, kai pristatytos prekės perduodamos ekspeditoriui, vežėjui ar kitai trečiajai šaliai, paskirtai vykdyti siuntą. Jei išsiuntimas ar perdavimas vėluoja dėl kliento sukeltų aplinkybių, rizika perduodama klientui nuo tos dienos, kai pristatytos prekės yra paruoštos išsiuntimui, o pardavėjas apie tai pranešė klientui. Sandėliavimo išlaidas padengia klientas. Jei buvo sutarta dėl užsakytų prekių išsiuntimo, klientas patiria sunaikinimo ar sugadinimo riziką, net jei užsakytos prekės klientui siunčiamos tiesiai iš subtiekėjo sandėlio, kaip nurodyta. 

§ 6 PAVADINIMO APSAUGA

(1) Pardavėjas išlaiko nuosavybės teises į jo pristatytas prekes, kol už šias prekes nebus sumokėta visa pirkimo kaina (įskaitant PVM ir gabenimo išlaidas).

(2) Jei pristatytas prekes apdirba arba perdirba klientas, susitariama, kad pristatytų prekių perdirbimas, rekonstravimas būtų atliekamas pardavėjo vardu ir sąskaita ir kad pardavėjui nuosavybės teisė priklauso tiesiogiai, arba - jei perdirbimas yra pagamintas iš kelių savininkų medžiagų. arba perdirbto daikto vertė yra didesnė už pristatytų prekių vertę - įgyja atitinkamą bendro nuosavybės dalį naujai sukurtame daikte.

(3) Tuo atveju, jei pristatytos prekės yra perparduodamos, pirkėjas kaip atsargumo priemonę paskiria pardavėjui pretenzijas trečiosioms šalims.

(4) Jei trečiosios šalys pasiekia pristatytas prekes, ypač areštuotos, klientas nedelsdamas informuoja jas apie pardavėjo turtą ir apie tai praneša pardavėjui, kad ji galėtų įgyvendinti savo nuosavybės teises. Jei trečioji šalis negali kompensuoti pardavėjo patirtų išlaidų, už tai atsako pardavėjo klientas.

§ 7 GARANTIJA

(1) Naujai pagamintoms prekėms taikoma 12 mėnesių garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo pristatymo arba, jei reikia priimti, priėmimo. Garantija netaikoma naudotoms prekėms, vadinamosioms naudotoms IT ir apdorotoms panaudotoms prekėms su „tecXL“ antspaudu. garantinės sąlygos.

(2) Garantija netaikoma, jei klientas keičia pristatytas prekes ar jas pakeitė trečiosios šalys be pardavėjo sutikimo, ir dėl to neįmanoma arba nepagrįstai sunku pašalinti defektą. Bet kokiu atveju klientas turi padengti papildomas išlaidas, atsirandančias dėl pakeitimo atsiradusio trūkumo pašalinimo.

(3) Garantija netaikoma nepatikrintoms, nepatikrintoms ar nekokybiškoms prekėms.

§ 8 ATSAKOMYBĖ

(1) Pardavėjo atsakomybė už žalą, neatsižvelgiant į teisinę priežastį, ypač už neįmanomumą, vėlavimą, netinkamą ar netinkamą pristatymą, sutarties pažeidimą, įsipareigojimų pažeidimą derybose dėl sutarties ir apgaulingus veiksmus, kiek kaltė yra svarbi, atitinka šią Ribotos pastraipos.

(2) Pardavėjas neatsako už jo organų, teisėtų atstovų, darbuotojų ar kitų tariamų atstovų paprastą aplaidumą, išskyrus atvejus, kai nepažeidžiami esminiai sutartiniai įsipareigojimai. Sutarties esmė yra įsipareigojimas laiku pristatyti prekes be esminių trūkumų, taip pat patarimo, apsaugos ir saugojimo įsipareigojimai, skirti klientui sudaryti sąlygas naudoti pristatytas prekes pagal sutartį ir apsaugoti kliento darbuotojų gyvybes bei galūnes ar apsaugoti jo turtą. tarnauti nuo didelės žalos.

(3) Tiek, kiek pardavėjas yra visiškai atsakingas už žalą pagal 8 skirsnio 2 dalį, ši atsakomybė apsiriboja žala, kurią pardavėjas numatė kaip galimą sutarties pažeidimo padarinį sudarant sutartį, arba kurią ji turėjo numatyti, jei būtų tinkamai atlikusi deramą patikrinimą. Dėl netiesioginės žalos ir iš to kylančios žalos, atsirandančios dėl pristatytų prekių trūkumų, gali būti atlyginama tik tuo atveju, jei tokios žalos paprastai reikia tikėtis, kai pristatytos prekės bus naudojamos kaip numatyta.

(4) 8 straipsnio apribojimai netaikomi pardavėjo atsakomybei už sąmoningą elgesį, už garantuojamas savybes, už gyvybės, galūnių ar sveikatos sužalojimą arba pagal atsakomybės už gaminį įstatymą.

§ 9 ATSISAKYMO TEISĖS

(1) Jei klientas atsisako priimti prekes, pardavėjas turi teisę atsisakyti pirkimo sutarties ir reikalauti žalos atlyginimo.

(2) Jei pardavėjas reikalauja žalos atlyginimo, tai sudaro vienodą 15% pardavimo kainos normą. Kompensacija turi būti mažesnė, jei klientas įrodo mažesnę žalą. Klientas turi galimybę įrodyti, kad pardavėjas nepadarė jokios žalos. Jei pardavėjas gali įrodyti didesnę žalą, ji taip pat gali reikalauti didesnės žalos.

§ 10 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

(1) Bet kurio ginčo, kilusio dėl pardavėjo ir kliento verslo santykių, jurisdikcija yra pardavėjas, pasirinkęs Schweinfurtą arba kliento registruotą buveinę. Schweinfurt yra išimtinė jurisdikcijos vieta ieškiniams prieš pardavėją. Ši nuostata neturi įtakos privalomoms įstatymų nuostatoms dėl išimtinių jurisdikcijos vietų.

(2) Pardavėjo ir kliento santykiams išimtinai taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė. 11 m. Balandžio 1980 d. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pardavimo (CISG) netaikoma.

(3) Likusios sutarties dalys lieka privalomos, net jei atskiri punktai yra teisiškai negaliojantys. Vietoj neveiksmingų punktų taikomos įstatyminės nuostatos, jei jos egzistuoja. Tiek, kiek tai sukeltų nepagrįstų sunkumų vienai iš sutarties šalių, visa sutartis tampa negaliojanti.

Mūsų bendrąsias taisykles ir nuostatas nuo 26.03.2020 m. Kovo XNUMX d. Galite atsisiųsti kaip PDF čia:

§ 1 TAIKYMO SRITIS; FIGŪRA

(1) Šios Bendrosios pirkimo sąlygos (GPC) galioja visiems verslo santykiams su mūsų verslo partneriais ir tiekėjais („Rangovai“). GPC taikoma tik tuo atveju, jei rangovas yra verslininkas (BGB 14 straipsnis), juridinis asmuo pagal viešąją teisę arba specialusis viešosios teisės fondas.

(2) GPC visų pirma taikomas kilnojamųjų daiktų („prekių“) pirkimo-pardavimo sutartims, neatsižvelgiant į tai, ar rangovas pats gamina prekes, ar perka jas iš tiekėjų (BGB § 433, 650). Jei nesusitarta kitaip, GPC versijoje, galiojančioje rangovo užsakymo metu, arba bent jau toje versijoje, kuri paskutinį kartą jam buvo perduota teksto forma, taip pat taikoma pagrindų sutartis taip pat ir panašioms būsimoms sutartims, mums nereikia jų dar kartą nurodyti kiekvienu atskiru atveju.

(3) Šie GPC taikomi išimtinai. Skirtingos, prieštaringos ar papildomos rangovo bendrosios sąlygos tampa sutarties dalimi tik tada ir tiek, kiek mes aiškiai sutarėme dėl jų galiojimo raštu. Šis sutikimo reikalavimas galioja bet kuriuo atveju, pavyzdžiui, net jei rangovo pristatymus priimame be išlygų, žinodami bendrąsias rangovo sąlygas.

(4) Atskiri susitarimai, sudaryti su rangovu kiekvienu konkrečiu atveju (įskaitant šalutinius susitarimus, papildymus ir pakeitimus), visada yra viršesni už šį GPC. Rašytinė sutartis arba mūsų rašytinis patvirtinimas yra autoritetingi tokių susitarimų turiniui, jei įrodoma priešingai.

(5) Rangovo teisiškai reikšmingos deklaracijos ir pranešimai apie sutartį (pvz., Termino nustatymas, priminimas, atsiėmimas) turi būti pateikiami raštu, ty raštu arba teksto forma (pvz., Laiškas, el. Paštas, faksas). Įstatyminiai oficialūs reikalavimai ir kiti įrodymai, ypač kilus abejonėms dėl deklaruojančios šalies teisėtumo, lieka nepažeisti.

(6) Nuorodos į įstatyminių nuostatų galiojimą turi tik aiškinamąją prasmę. Todėl įstatyminės nuostatos taikomos net ir nepaaiškinant, nebent jos būtų tiesiogiai pakeistos ar aiškiai pašalintos iš šio GPC.

§ 2 SUTARTIES SUDARYMAS IR SUTARTIES SĄLYGOS

(1) Mūsų įsakymas laikomas privalomu ne anksčiau kaip tada, kai jis pateikiamas arba patvirtinamas raštu. Rangovas prieš priimdamas privalo informuoti mus apie akivaizdžias klaidas (pvz., Spausdinimo ir skaičiavimo klaidas) ir užsakymo neišsamumą, įskaitant užsakymo dokumentus, kad juos būtų galima ištaisyti ar užpildyti; priešingu atveju sutartis laikoma nesudaryta.

(2) Rangovo pasiūlymai ir išlaidų sąmatos yra teikiami nemokamai ir nesudaro jokių įsipareigojimų „bb-net“, nebent tai būtų teisiškai nustatyta.

(3) Rangovas privalo patvirtinti mūsų užsakymą raštu per 2 dienas arba ypač jį įvykdyti be išankstinio užsakymo, išsiunčiant prekes (priėmimo).

Pavėluotas priėmimas laikomas nauju pasiūlymu ir jį turime priimti mes.

(4) Pasikeitus sutarties turiniui, pavyzdžiui, pristatymo ir paslaugų apimčiai, kurie rangovo požiūriu yra absoliučiai būtini, rangovas nedelsdamas, raštu ir prieš jiems įgyvendinant numatomą papildomą darbą, informuos „bb-net“. Visiems pakeitimams ir jų įgyvendinimui reikalingas išankstinis rašytinis „bb-net“ sutikimas.

(5) Visos klientui pristatytos prekės, baldai ir sistemos turi atitikti teisinius reikalavimus. Gavęs prašymą, rangovas „bb-net“ privalo nedelsdamas ir nemokamai pateikti atitinkamus sertifikatus ir (arba) atitikties deklaracijas. Tai visų pirma taikoma prekėms, pažymėtoms CE, RoHS ar EAR.

(6) Sutarties nutraukimo teises nustato įstatyminės nuostatos.

(7) Klientas gali nutraukti sutartį be išankstinio įspėjimo dėl svarbios priežasties.

(8) Nutraukimo atveju, neatsižvelgiant į kitas kliento teises, klientas turi teisę tik į atlygį už paslaugas, suteiktas iki sutarties nutraukimo dienos, kuriomis klientas gali naudotis.

§ 3 PRISTATYMO LAIKAS IR VĖLAVIMAS

(1) Kliento užsakyme nurodytas pristatymo laikas yra privalomas. Jei užsakymo metu pristatymo laikas nenurodytas ar kitaip susitarta, tai yra 3 dienos nuo sutarties sudarymo. Rangovas privalo nedelsdamas raštu pranešti mums, jei dėl kokių nors priežasčių jis greičiausiai nesugebės įvykdyti sutarto pristatymo laiko.

(2) Išankstinėms paslaugoms ar pristatymams, taip pat bet kokioms dalinėms ar dalinėms paslaugoms gauti reikalingas aiškus išankstinis rašytinis kliento sutikimas.

(3) Jei rangovas neteikia savo paslaugos arba neteikia paslaugos per sutartą pristatymo laiką arba jei jis neįvykdo įsipareigojimų, mūsų teisės, visų pirma į sutarties atsisakymą ir kompensaciją, yra grindžiamos įstatymų nuostatomis. 4 dalies nuostatos liko nepakeistos.

(4) Jei rangovas nevykdo įsipareigojimų, mes galime, be kitų teisinių pretenzijų, nustatyti vienodo dydžio kompensaciją už mūsų įsipareigojimų nevykdymą i. H. v. Prašykite 0,5% grynosios vienos darbo dienos kainos, bet ne daugiau kaip 5% grynosios pavėluoto pristatymo kainos. „bb-net“ pasilieka teisę įrodyti, kad padaryta didesnė žala. Rangovas pasilieka teisę pateikti įrodymus, kad žala nepadaryta arba padaryta tik žymiai mažiau.

§ 4 VEIKIMAS IR PRISTATYMAS

(1) Be išankstinio mūsų rašytinio sutikimo rangovas neturi teisės reikalauti, kad jo skolingas paslaugas teiktų trečiosios šalys (pvz., Subrangovai). Rangovas prisiima savo paslaugų pirkimo riziką, nebent atskirais atvejais būtų susitarta kitaip (pvz., Apsiribojama atsargomis).

(2) Pristatymas Vokietijoje yra „nemokama gyvenamoji vieta“ į užsakyme nurodytą vietą. Jei paskirties vieta nenurodyta ir dėl nieko daugiau nesusitarta, pristatymas turi būti atliekamas mūsų registruotoje buveinėje Šveinfurte. Atitinkama paskirties vieta taip pat yra pristatymo ir bet kurio vėlesnio įvykdymo (įsipareigojimo pateikti) vykdymo vieta.

(3) Pristatymas iš trečiųjų šalių visada turi CIF reikalavimus. „Incoterms 2010“ bus daroma.

(4) Pristatymas turi būti pateiktas kartu su važtaraščiu, kuriame nurodoma data (išdavimas ir išsiuntimas), pristatymo turinys (prekės numeris ir numeris) ir mūsų užsakymo identifikatorius (data ir numeris). Jei trūksta važtaraščio arba jis neišsamus, mes neatsakome už jokius vėlavimus tvarkant ir mokant. Atitinkamas to paties turinio važtaraštis turi būti atsiųstas mums atskirai nuo pristatymo.

§ 5 KAINOS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

(1) Nurodyme nurodyta kaina yra privaloma. Į visas kainas įskaičiuotas įstatymų numatytas pardavimo mokestis, jei jis nėra nurodytas atskirai.

(2) Jei atskirais atvejais nesusitarta kitaip, į kainą įeina visos rangovo paslaugos ir pagalbinės paslaugos (pvz., Surinkimas, įrengimas), taip pat visos papildomos išlaidos (pvz., Tinkamas pakavimas, transportavimo išlaidos, įskaitant bet kokį transporto ir atsakomybės draudimą). .

(3) Sutartą kainą reikia sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo visiško pristatymo ir aptarnavimo (įskaitant visus sutartus sutikimus) ir tinkamos sąskaitos gavimą. Jei sumokėsime per 14 kalendorinių dienų, rangovas mums suteikia 3% nuolaidą nuo grynosios sąskaitos faktūros sumos. Banko pervedimų atveju mokėjimas atliekamas laiku, jei mūsų bankas pervedimo pavedimą gauna prieš pasibaigiant mokėjimo terminui; Mes neatsakome už vėlavimus, kuriuos sukelia bankai, dalyvaujantys mokėjimo procese.

(4) Mes nesame skolingi terminui. Įmokų neįvykdymui taikomos įstatymų nuostatos.

(5) Mes turime teisę įskaitymo ir išlaikymo teises, taip pat prieštaravimą dėl neįvykdytos sutarties tiek, kiek leidžia įstatymai. Visų pirma, mes turime teisę sulaikyti mokėtinus mokėjimus tol, kol mes vis dar turime teisę reikalauti rangovo dėl nepilnų ar nekokybiškų paslaugų.

(6) Rangovas turi teisę įskaityti arba sulaikyti tik priešieškinius, kurie buvo teisėtai nustatyti arba yra neginčijami.

§ 6 RIZIKOS PERDAVIMAS, PRIVALUMAS NEPAKEITIMAS

(1) Norint pristatyti pagamintus ar pagamintus kilnojamuosius daiktus, taip pat surinkimo paslaugas, reikia rašytinio sutikimo „bb-net“. Rizikos perkėlimas atliekamas priėmus paslaugą „bb-net“. Netiesioginis sutikimas, visų pirma naudojant „bb-net“ atlikimo objektus, neįtraukiamas.

(2) Netyčinio daikto praradimo ir netyčinio sugedimo rizika perduodama mums jį pristačius į pristatymo vietą. Jei buvo susitarta dėl priėmimo, tai lemia riziką. Priėmimui atitinkamai taikomos ir įstatymai, reglamentuojantys darbo ir paslaugų sutartis. Perleidimas ar priėmimas yra tas pats, jei mes nesutinkame su sutikimu.

(3) Jei mūsų įsipareigojimai neįvykdyti, taikomos įstatymų nuostatos. Tačiau rangovas taip pat privalo aiškiai pasiūlyti mums savo paslaugas, jei buvo sutarta dėl konkretaus ar apibrėžto kalendorinio laiko mūsų veiksmui ar bendradarbiavimui (pvz., Medžiagos tiekimui). Jei mes nesutinkame, rangovas gali reikalauti kompensuoti jo papildomas išlaidas pagal įstatymų nuostatas (BGB 304 straipsnis). Jei sutartis susijusi su nepateisinamu daiktu, kurį turi gaminti rangovas (individuali produkcija), rangovas turi papildomų teisių tik tada, kai esame įpareigoti bendradarbiauti ir esame atsakingi už nebendradarbiavimą.

7 straipsnis. VEIKĖJO INFORMACINĖS PAREIGOS

(1) Jei rangovas nukrypsta nuo sutartos paslaugos, jis nedelsdamas ir aiškiai informuos „bb-net“ apie tai.

(2) Jei sutartoms paslaugoms įgyvendinti yra ekonomiškai ar techniškai priimtinesnių sprendimų, rangovas įsipareigoja nedelsdamas ir išsamiai informuoti „bb-net“ raštu.

(3) Jei rangovas suvokia, kad negali visiškai ar iš dalies įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų arba nepavyksta laiku, jis privalo nedelsdamas informuoti „bb-net“ ir nurodydamas priežastis.

§ 8 PAKUOTĖS

(1) Rangovas privalo nemokamai rinkti ir tinkamai bei visiškai utilizuoti pakavimo medžiagas. Rangovo prašymu, jei reikia, trečiosios šalys taip pat turi pateikti tinkamus įrodymus, kad įstatymai atitinka reikalavimus. Jei rangovas nevykdo šios pareigos, užsakovas turi teisę rangovui išrašyti visas išlaidas, susijusias su profesionaliu surinkimu ir šalinimu, ir su tuo susijusias išlaidas.

(2) Rangovas įsipareigoja vykdyti įsipareigojimus pagal Pakuotės potvarkį, ypač susijusius su tinkamu licencijavimu, klientui paprašius pateikti tai įrodančius dokumentus ir vykdyti įsipareigojimus, kylančius klientui iš įpakavimo potvarkio. Jei jų negalima perduoti, rangovas padės klientui juos įvykdyti nemokamai.

§ 9 KONFIDENCIALUMAS

(1) Klientas pasilieka nuosavybės teises ir autorių teises į iliustracijas, planus, brėžinius, skaičiavimus, vykdymo instrukcijas, gaminio aprašymus ir kitus dokumentus. Tokie dokumentai turi būti naudojami tik vykdant sutartį ir grąžinami mums pasibaigus sutarčiai. Dokumentai turi būti laikomi paslaptyje nuo trečiųjų šalių, net pasibaigus sutarčiai. Konfidencialumo pareiga pasibaigia tik tada ir tiek, kiek žinios, pateiktos dokumentuose, tapo visuotinai žinomos.

(2) Pirmiau minėta nuostata atitinkamai taikoma medžiagoms ir medžiagoms (pvz., Programinei įrangai, gataviems ir pusgaminiams), taip pat įrankiams, šablonams, pavyzdžiams ir kitiems daiktams, kuriuos mes tiekiame rangovui gaminti. Tokie objektai, kol jie nėra tvarkomi, turi būti saugomi atskirai rangovo sąskaita ir atitinkamai apdrausti nuo sunaikinimo ir praradimo.

§ 10 PAVADINIMO APSAUGA

(1) Užsakovas nepripažįsta, kad rangovas pratęsė, persiuntė, išplėtė arba vėliau pasiliko nuosavybės teises į užsakytas prekes.

(2) Jei klientas priima rangovo pasiūlymą dėl nuosavybės teisių perleidimo su sąlyga, kad bus sumokėta pirkimo kaina (paprastas nuosavybės teisės išsaugojimas), nuosavybės teisės išsaugojimas pasibaigia ne vėliau kaip sumokėjus prekių pirkimo kainą.

§ 11 NENUMATYTAS PRISTATYMAS

(1) Teisės aktai taikomi mūsų teisėms, atsiradus esminiams prekių pavadinimams ar nuosavybės pavadinimų trūkumams (įskaitant netinkamą ir trumpą pristatymą, taip pat netinkamą surinkimą, netinkamą surinkimą, naudojimo ar eksploatavimo instrukcijas) ir tuo atveju, jei rangovas pažeidžia kitus savo įsipareigojimus, jei toliau nenurodyta kitaip .

(2) Remiantis įstatymų nuostatomis, rangovas yra ypač atsakingas už tai, kad būtų užtikrinta sutarta prekių kokybė, kai rizika praeina mums. Bet kokiu atveju tie produktų aprašymai, kurie, visų pirma, pagal pavadinimą ar nuorodą mūsų užsakyme, yra atitinkamos sutarties dalykas arba yra įtraukiami į sutartį tokiu pat būdu, kaip šie GPC, taikomi kaip susitarimas dėl kokybės. Nėra jokio skirtumo, ar produkto aprašą pateikė mes, rangovas ar gamintojas.

(3) Nepaisant BGB 442 straipsnio 1 dalies 2 sakinio, klientas turi teisę į neribotas pretenzijas dėl trūkumų, net jei klientas nežinojo apie trūkumą sutarties sudarymo metu dėl didelio neatsargumo.

(4) Teisinės nuostatos (HGB 377, 381 straipsniai) taikomos įpareigojimui atlikti komercinį patikrinimą ir skundą, laikantis šios nuostatos: Mūsų įpareigojimas tikrinti yra apribotas defektais, kurie paaiškėja atliekant prekių patikrinimą gaunant išorinį vertinimą, įskaitant pristatymo dokumentus (pvz. B. transportavimo pažeidimai, neteisingas ir trumpas pristatymas) arba yra atpažįstami atliekant atsitiktinės atrankos procedūrą mūsų kokybės kontrolėje. Tiek, kiek buvo susitarta dėl priėmimo, nėra prievolės nagrinėti. Be to, atsižvelgiant į konkretaus atvejo aplinkybes, tai priklauso nuo to, kiek įmanoma atlikti tyrimą įprastomis verslo sąlygomis. Mūsų pareiga pranešti mums apie vėliau atrastus trūkumus nekeičiama. Nepažeidžiant mūsų pareigos išnagrinėti, mūsų skundas (pranešimas apie trūkumus) laikomas greitu ir laiku pateiktu, jei jis bus išsiųstas per 5 darbo dienas nuo jų atradimo arba, jei yra akivaizdžių trūkumų, jų pristatymo.

(5) Papildomos paslaugos taip pat apima nekokybiškų prekių pašalinimą ir jų pakartotinį montavimą, jei prekės buvo pastatytos į kitą prekę arba pritvirtintos prie kitos prekės pagal jų tipą ir paskirtį; mūsų įstatyminė teisė į atitinkamų išlaidų kompensavimą išlieka nepakitusi. Rangovas padengia išlaidas, reikalingas bandymams ir vėlesniam vykdymui, net jei paaiškėja, kad trūkumų iš tikrųjų nebuvo. Mūsų atsakomybė už žalą nepagrįsto prašymo pašalinti trūkumus atveju lieka nepakitusi; Tačiau šiuo atžvilgiu mes esame atsakingi tik tuo atveju, jei per didelį aplaidumą pripažinome ar nepripažinome, kad trūkumų nėra.

(6) Nepažeidžiant mūsų teisinių teisių ir 5 dalyje nurodytų taisyklių, taikomos šios sąlygos: Jei rangovas įvykdo savo įsipareigojimą dėl papildomų darbų - mūsų pasirinkimu pašalindami trūkumą (vėliau patobulindami) arba pristatydami prekę be defektų (pakeitimo pristatymą), rinkinį, Jei ne per pagrįstą laiką, trūkumą galime pašalinti patys ir pareikalauti iš rangovo atlyginti būtinas išlaidas arba sumokėti atitinkamą avansą. Jei vėlesnis rangovo darbas neįvyko arba yra mums nepagrįstas (pvz., Dėl ypatingos skubos, grėsmės eksploatavimo saugai ar neproporcingos žalos grėsmei), galutinio termino nereikia; apie tokias aplinkybes nedelsdami informuosime rangovą, jei įmanoma iš anksto.

(7) Be to, esant reikšmingam ar teisiniam trūkumui, mes turime teisę sumažinti pirkimo kainą arba atsisakyti sutarties pagal įstatymų nuostatas. Be to, mes turime teisę į žalos atlyginimą ir išlaidas pagal įstatymų nuostatas.

§ 12 TIEKĖJŲ POILSIS

(1) Be pretenzijų dėl trūkumų, mes turime teisę į savo teisėtai nustatytus regreso reikalavimus tiekimo grandinėje (tiekėjo reikalavimas pagal BGB § 445a, 445b, 478 §). Visų pirma, mes turime teisę reikalauti iš rangovo tiksliai tokio tipo papildomų darbų (remonto ar pakeitimo pristatymo), kuriuos atskirais atvejais esame skolingi savo klientams. Tai neriboja mūsų įstatymų numatytos teisės pasirinkti (BGB 439 straipsnio 1 dalis).

(2) Prieš pripažindami ar įvykdydami pretenziją dėl trūkumų (įskaitant išlaidų kompensavimą pagal BGB 445a straipsnio 1 dalį, 439 straipsnio 2 dalį ir 3 dalį), mes apie tai pranešime rangovui ir paprašysime rašytinio pareiškimo, trumpai paaiškindami faktus. . Jei pagrįstas pareiškimas nepateikiamas per pagrįstą laiką ir nepavyksta rasti draugiško sprendimo, mūsų faktiškai patenkintas reikalavimas dėl trūkumų laikomas skolingu mūsų klientui. Tokiu atveju rangovas yra atsakingas už priešingų įrodymų pateikimą.

(3) Mūsų pretenzijos iš tiekėjo regreso taip pat galioja, jei nekokybiškas prekes gauname mes ar kitas verslininkas, pvz. B. įtraukiant jį į kitą produktą.

§ 13 GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

(1) Jei rangovas yra atsakingas už gaminio žalą, jis turi atlyginti mums žalą iš trečiųjų šalių, jei to priežastis yra jo kontrolės ir organizavimo srityje, o jis pats yra atsakingas už išorinius santykius.

(2) Vykdydamas savo įsipareigojimą atlyginti žalą rangovas turi išlaidų pagal: Kompensuoti BGB 683, 670 straipsnius, atsirandančius dėl trečiųjų šalių ieškinio ar kartu su juo, įskaitant mūsų vykdomas atšaukimo kampanijas. Mes informuosime rangovą apie atšaukimo priemonių turinį ir apimtį - kiek tai įmanoma ir pagrįsta - ir suteiksime jam galimybę pakomentuoti. Kiti teisiniai reikalavimai nekeičiami.

(3) Rangovas privalo apsidrausti ir išlaikyti civilinės atsakomybės už gaminį draudimą, kurio vienkartinė išmoka yra ne mažesnė kaip 10 milijonų eurų už kiekvieną asmens sužalojimą / turtinę žalą.

§ 14 NUOSAVYBĖS TEISĖS

1) Gavęs pirmąjį rašytinį prašymą ir nepažeisdamas įstatymais nustatytų reikalavimų, rangovas atleidžia klientą nuo tariamų patentų įstatymų, autorių teisių įstatymų ar kitų nuosavybės teisių pažeidimų. Prievolė atlyginti žalą apima visas išlaidas, kurias klientas patiria dėl trečiųjų šalių pretenzijų.

(2) Ieškinio dėl žalos atlyginimo senaties terminas yra treji metai nuo to laiko, kai klientas sužinojo arba labai aplaidžiai nežinojo aplinkybių, kuriomis grindžiamas reikalavimas. Beje, nepaisant žinių ar didelio aplaidumo nežinojimas, teisė į žalos atlyginimą pasibaigia dešimt metų nuo jos sukūrimo.

§ 15 APRIBOJIMŲ APRIBOJIMAS

(1) Abipusiai sutarties šalių reikalavimai pasibaigia pagal įstatymų nuostatas, jei toliau nenurodyta kitaip.

(2) Nepaisant BGB 438 straipsnio 1 dalies 3 punkto, bendras ieškinio senaties terminas yra 3 metai nuo rizikos perkėlimo. Jei buvo susitarta dėl priėmimo, senaties terminas prasideda nuo priėmimo. Trejų metų ieškinio senaties terminas taip pat taikomas ieškiniams dėl nuosavybės teisių trūkumų, kai įstatymų numatytas senaties terminas realiems reikalavimams dėl trečiųjų asmenų perdavimo (BGB 3 straipsnio 438 dalis Nr. 1) nekeičiamas; Be to, ieškiniai dėl nuosavybės teisių trūkumų netenka senaties, kol trečioji šalis vis dar gali pareikšti teisę prieš mus - ypač jei nėra senaties.

(3) Pardavimų įstatymo senaties terminas, įskaitant pirmiau nurodytą pratęsimą, teisiniu mastu taikomas visoms sutartinėms pretenzijoms dėl trūkumų. Kadangi mes taip pat turime teisę į nesutartines pretenzijas dėl žalos atlyginimo dėl trūkumo, taikomas įprastas įstatymų numatytas senaties terminas (BGB § 195, 199), išskyrus atvejus, kai taikant pardavimo įstatymą senaties terminai atskirais atvejais lemia ilgesnį ieškinio senaties terminą.

§ 16 NAUDOJIMO IR NAUDOJIMO TEISĖS

(1) Jei nebuvo sudaryta nukrypstančių susitarimų, rangovas neatšaukiamai suteikia rangovui neribotas naudojimo ir eksploatavimo teises į visus skaičiavimus, grafikus, planus, gaminius, modelius, brėžinius turinio, erdvės ir laiko atžvilgiu, su sąlyga, kad jis pats yra visų teisių savininkas. Įrankių grafika ar kiti dokumentai rašytine, elektronine ar kita forma.

§ 17 PERŽIŪRA

(1) Užsakovas turi teisę patikrinti, ar rangovas vykdo sutartį. Klientas pasilieka teisę apžiūrėti testavimo ir vykdymo dokumentus bei patikrinti sistemas ir įrenginius, reikalingus sutarčiai įvykdyti. Jei klientas mano, kad būtina apsilankyti rangovo patalpose, klientas iš anksto užsiregistruos susitikti per darbo valandas.

(2) Pagal 19 skyrių klientas taip pat turi teisę patikrinti, ar laikomasi taisyklių.

§ 18 NUORODA

(1) Norėdami, kad rangovas reklamos tikslais ar nuorodomis naudotų kliento įmonės pavadinimą, prekės pavadinimą ar logotipą, reikalingas išankstinis kliento aiškus rašytinis sutikimas.

§ 19 „BB-NET“ TAISYKLĖS, PRIEIGOS TEISĖS

(1) Įeidamas į „bb-net“ gamyklos patalpas, rangovas įsipareigoja atsižvelgti į išorės bendrovės nuostatus ir jų laikytis. Nuostatus galite rasti internete adresu www.bb-net.de/fremdfirmenordnung būti pašauktam.

§ 20 TEISĖS PASIRINKIMAS IR JURISDIKCIJOS VIETA

(1) Šiems GPC ir sutartiniams santykiams tarp mūsų ir rangovo taikoma vieninga tarptautinė teisė, ypač JT pardavimo įstatymai, išskyrus Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymus.

(2) Jei rangovas yra verslininkas, t. S. d. Komercinis kodeksas, juridinis asmuo pagal viešąją teisę arba specialusis viešosios teisės fondas yra išimtinė, taip pat ir tarptautinė, jurisdikcija visiems ginčams, kylantiems dėl sutartinių santykių. Mūsų verslo vieta Schweinfurte atitinkamai taikoma, jei rangovas yra verslininkas. S. v. § 14 BGB yra. Tačiau visais atvejais mes taip pat turime teisę imtis teisinių veiksmų pristatymo įsipareigojimo įvykdymo vietoje pagal šį GPC ar prioritetinį individualų susitarimą arba bendroje rangovo jurisdikcijoje. Nepažeidžiamos svarbiausios įstatymų nuostatos, ypač susijusios su išimtine atsakomybe.

Galite atsisiųsti bendrąsias pirkimo sąlygas nuo 2020 m. Vasario mėn. Kaip PDF čia:

Ávadas:

Ši instrukcija taikoma visiems verslo partneriams, tiekėjams, klientams, valdžios institucijoms ir kitoms trečiosioms šalims, įskaitant jų darbuotojus ir trečiąsias šalis, kurias jie naudoja (toliau - išorės įmonės) ir kurie dirba „bb-net Media GmbH“ (toliau - „bb-net“) gamyklos patalpose. Veikti. Šie išorės bendrovės nuostatai galioja Lisabonos gatvėje 4.

Šių instrukcijų taikymo sritis prasideda įeinant ir baigiasi, kai išeinate iš gamyklos patalpų. Šiomis instrukcijomis siekiama išvengti arba sumažinti riziką saugai, sveikatai, aplinkai ir turtui, kai gamyklos patalpose dirba išorės įmonės.

Be to, šios instrukcijos yra skirtos padėti išorės įmonėms rengti savo pačių rizikos vertinimą ir tuo pat metu reikalauti laikytis toliau išvardytų reikalavimų.

§ 1 DARBO IR APLINKOS APSAUGOS TAISYKLĖS

Išorinės įmonės, vykdydamos veiklą, privalo laikytis visų susijusių darbo ir aplinkos apsaugos normų, valstybinių ir profesinių asociacijų darbo apsaugos taisyklių ir visuotinai pripažintų saugos ir profesinės sveikatos taisyklių, įskaitant nelaimingų atsitikimų prevencijos reglamentus, taikomus darbo apimčiai, taip pat galiojančius darbo laiko įstatymus. Jei išorės įmonės nežino apie šias taisykles, jos privalo gauti reikiamą informaciją. Išorės įmonės tikina, kad nei jie, nei jų subrangovai neįdarbina darbuotojų neturėdami galiojančių ir tinkamų darbo dokumentų ir kad yra laikomasi atitinkamo teisinio atlyginimo mokėjimo reglamentavimo.

§ 2 KOORDINATORIUS

Koordinatorius visada yra „bb-net“ darbuotojas. Koordinatorius yra tiesioginis išorės įmonės kontaktinis asmuo visais klausimais, susijusiais su buvimu „bb-net“ gamyklos patalpose. Pirmą kartą įeinant į gamyklos patalpas, išorės įmonei bus praneštas koordinatoriaus vardas ir telefono numeris.

§ 3 UŽSAKYMAS, INSTRUKCIJA IR PAŽEIDIMAI

Išorinė įmonė privalo vykdyti koordinatoriaus, jo atstovų, „bb-net“ saugumo specialisto (toliau kartu - leidimus duodantys pareigūnai) nurodymus ir instrukcijas. Jei išorės įmonei kyla abejonių dėl įgalioto asmens leidimo duoti įsakymus ir nurodymus, ji privalo turėti koordinatoriaus patvirtintą leidimą. Įgaliotų pareigūnų vykdomas užsakymų ir nurodymų stebėjimas ir išleidimas neatleidžia išorės įmonės nuo atsakomybės prieš savo darbuotojus ir „bb-net“.

Pažeidus darbo ir aplinkos apsaugos reglamentus, taip pat kitus pareigų pažeidimus, „bb-net“ turi teisę nurodyti nutraukti darbą, kol pažeidimas nebus ištaisytas, ir pašalinti darbuotojus, kurie pažeidžia, iš tolesnės veiklos.

§ 4 KĄ DARYTI AVARIJŲ ATVEJU

Bet kokio pobūdžio avarijos turi būti nedelsiant praneštos gamyklos vadovui, koordinatoriui ir saugos specialistui. Be to, išorės įmonė privalo laikytis įstatymų nustatytų įpareigojimų teikti ataskaitas, taikomas visoms pramoninėms avarijoms. Apie „bb-net“ įrenginių ir sistemų pažeidimus ar veikimo sutrikimus taip pat reikia nedelsiant pranešti koordinatoriui.

§ 5 KONSULTACIJOS SAUGOS SRITYJE

„Bb-net“ saugos specialistas pataria išorės įmonei visais su darbuotojų sauga susijusiais klausimais. Ji yra prieinama išorės įmonei susipažinti ir patars, pavyzdžiui, apie pavojus, kylančius dėl atskirų sistemų ir procesų, bei priemones, skirtas jiems išvengti. Išorės įmonė per koordinatorių turi sužinoti atsakingo saugos pareigūno kontaktinius duomenis.

§ 6 APLINKOS KONSULTACIJOS

„Bb-net“ saugos specialistas pataria išorės įmonei visais aplinkos apsaugos klausimais. Ji yra prieinama išorės įmonei visais klausimais, susijusiais su atliekų šalinimu, dirvožemio ir vandens apsauga, imisijų kontrole ir pavojingų krovinių tvarkymu. Išorės įmonė per koordinatorių turi sužinoti atsakingo saugos pareigūno kontaktinius duomenis.

§ 7 SPECIALIOSIOS IŠORĖS ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

Išorės įmonė įsipareigoja laikytis šių punktų:

 1. Išorinė įmonė informuoja koordinatorių prieš pradžią, po pabaigos ir kada nutraukiama gamyklos patalpose vykdoma veikla.
 2. Rangovas užtikrina, kad jie visada paliktų saugią darbo aplinką.
 3. Išorinė įmonė informuoja koordinatorių apie galimus veiklos proceso sutrikimus. Ji praneša koordinatoriui apie visus gedimus ir pažeidimus, atsirandančius vykdant veiklą.
 4. Išorinė įmonė nustato kasdienį darbą su atsakingu koordinatoriumi.
 5. Naudoti įrankiai ir įranga, ypač kopėčios ir pastoliai, turi būti saugios būklės. Išeidami iš darbo vietos, jie turi būti užrakinti ar kitaip pritvirtinti, kad nekeltų pavojaus žmonėms ar turtui arba būtų naudojami be leidimo.
 6. Elektros tiekimo taškai, dirbant su pastatais ir teikiant paslaugas ar gamybos sistemas, turi turėti nuolatinės srovės įtaisą (RCD).
 7. Išorės įmonės naudojamos transporto priemonės turi atitikti vietoje galiojančius reikalavimus.

8 straipsnis. VIDAUS SAUGOS REGLAMENTAI

Išorės įmonė laikosi šių vidaus saugos taisyklių:

 1. „Bb-net“ įrankiai, prietaisai, įranga ir sistemos negali būti naudojami be leidimo, neįrodžius reikiamos kvalifikacijos ir tinkamumo bei be „bb-net“ nurodymų.
 2. Medžiagų atsargos ir medžiagų rietuvės turi būti išdėstytos taip, kad jos nekeltų pavojaus darbo saugai, gamybos procesui, transportui ir transporto srautams.
 3. Kasinėjimai, tranšėjos, atviri kanalai, grindų angos ir tt turi būti tinkamai pritvirtinti visur ir apšviesti tamsoje. Pavojingos darbo vietos turi būti atitvertos.
 4. „Bb-net“ gamyklos patalpose draudžiama atsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus ir kitas svaigalus (narkotikus). Išorinės įmonės nariai, turintys pagrįstų įtarimų, kad jie yra apsvaigę nuo svaigalų ar gėrimų, gali būti išsiųsti iš bendrovės patalpų.
 5. Išorinė įmonė laikosi draudimo rūkyti.
 6. Išorinė įmonė užtikrina, kad jos darbuotojai dėvėtų reikiamas asmenines apsaugos priemones (apsauginius akinius, apsauginius batus, kietas skrybėles ir kt.).
 7. „Bb-net“ gamyklos patalpose taikomos atitinkamos įstatymais numatytos nuostatos dėl viešojo kelių eismo. Tačiau įmonės srautui visada turi būti teikiama pirmenybė ir reikia laikytis vidinių įmonės srauto ir elgesio taisyklių. Didžiausias visų tipų transporto priemonių greitis įmonės teritorijoje yra 20 km / h.
 8. Išorinių kompanijų transporto priemonės leidžiamos tik įmonės patalpose pakrauti ir iškrauti.
 9. Išorinių kompanijų darbuotojai, eksploatuojantys sunkvežimius, kranus ir kėlimo platformas, privalo turėti atitinkamą mokymo pažymėjimą.
 10. Išorinės įmonės darbuotojams neleidžiama patekti į įmonės dalis, išskyrus pertraukas ir sanitarinius mazgus, kurie nepriklauso išorės įmonės veiklos sričiai. Išimtiniais atvejais, pasitarus su atsakingu koordinatoriumi, gali būti įtrauktos kitos bendrovės dalys, jei tai būtina veiklai vykdyti.
 11. Turi būti laikomasi privalomų, draudžiamųjų ir įspėjamųjų ženklų bei ženklinimo. Jie neturi būti pašalinti ar padaryti nepažeidžiami.
 12. Pabėgimo keliai ir evakuacijos durys yra pažymėti. Jie visada turi būti aiškūs.
 13. Gesintuvai, hidrantai ir atitinkami ženklai neturi būti uždengti, užblokuoti ar kitaip padaryti nenaudojami. Jie visada turi būti prieinami. Apie bet kokią žalą nedelsiant reikia pranešti koordinatoriui.
 14. Pėstieji turi važiuoti pažymėtais šaligatviais ir saugotis pramoninių sunkvežimių eismo.

§ 9 PAVOJUS DARBAS

Pavojingam darbui reikalingi darbo leidimai ar leidimai. Išorinė įmonė, jei reikia, gauna tai iš atsakingo koordinatoriaus. Išorinė įmonė pavojingam darbui pasitelkia tik kvalifikuotus darbuotojus. Išorinė įmonė užtikrina, kad visą veiklą „bb-net“ gamyklos patalpose patvirtintų koordinatorius. Pavojingas darbas visų pirma apima:

 1. pavojingų medžiagų tvarkymas,
 2. Darbas su elektros sistemomis ir įranga ar šalia jų,
 3. Darbas su gaisro (suvirinimo, deginimo, kaitinimo, pjovimo) ir degių skysčių rizika,
 4. Darbas garų ar slėgio linijose,
 5. Dirbdami su kritimo rizika,
 6. Darbas, reikalaujantis ypatingų atsargumo priemonių, nes išorės įmonės ir „bb-net“ darbuotojai gali kelti tiesioginį pavojų.

§ 10 TARPINĖ RIZIKA

Kalbama apie „abipusį pavojų“, kai „bb-net“ ir (arba) išorinė įmonė, vykdydama veiklą, mato savo ir (arba) išorės rizikos potencialą. Jei yra galimas abipusis pavojus, išorinė įmonė prieš pradėdama darbą aptaria su koordinatoriumi, ar reikia ir kokių saugos priemonių reikia. Susitarimas su koordinatoriumi neatleidžia išorės įmonės nuo pareigos prižiūrėti savo darbuotojus.

Tai išsamiai taikoma:

 1. Dirbant prie tiesioginių sistemų ar įrangos ar šalia jų, turi būti įjungta ir „bb-net“ pastato technologija, atsakinga už šią sritį. Išorinė įmonė per koordinatorių turi sužinoti atitinkamo skyriaus kontaktinius duomenis.
 2. Elektros energiją iš išorės įmonės gali paimti tik tam skirtuose tiekimo taškuose. Išorinė įmonė turi sužinoti maitinimo vietas per koordinatorių.
 3. Kitus elektros tinklų sujungimus su įmonės tinklu gali atlikti tik statybų paslaugų skyrius, dalyvaujant koordinatoriui.
 4. Žemės darbų atlikimas turi būti iš anksto aptartas su darbų vadovu dėl galimos žalos tiekimo linijoms. Išorinė įmonė per koordinatorių turi sužinoti gamyklos valdymo kontaktinę informaciją.

§ 11 APLINKOS, ENERGIJOS IR DARBO SAUGOS GAIRĖS

Išorės įmonė privalo laikytis aplinkos, energijos ir darbo saugos gairių.

Visų pirma, tai taikoma:

 1. Vandeniui pavojingų ir aplinkai pavojingų medžiagų tiekimas ir laikymas turi būti atliekamas kaupiant baseinus.
 2. Vandeniui pavojingų medžiagų tvarkymas neturi sukelti kenksmingo dirvožemio, požeminio vandens, paviršiaus ar nuotekų užteršimo. Darbo ir sandėliavimo konteineriai turi būti tinkami, geros būklės ir dvigubų sienų iš 100 litrų. Darbo vietoje turi būti pakankamas rišiklio kiekis.
 3. Transporto priemonių ir mašinų degalų ir tepimo sistemose neturi būti nuotėkių.
 4. Nuotekų ir kitų skysčių nuotėkis yra draudžiamas. Tas pats pasakytina ir apie patekimą į kanalizacijos tinklą, nebent aplinkos apsaugos specialistas būtų davęs sutikimą.
 5. Išorinė įmonė yra įpareigota tinkamai perdirbti, išmesti ir pašalinti iš „bb-net“ gamyklos patalpų visas atliekas, atsirandančias vykdant veiklą laikantis atitinkamų taisyklių. Visų su šia pareiga susijusių įrodymų ir dokumentų kopijos turi būti nedelsiant perduotos koordinatoriui. Išorinė įmonė turi teisę atskirais atvejais šalinti atliekas gamyklos patalpose laikydamasi galiojančios atliekų rūšiavimo sistemos, gavusi „bb-net“ atliekų šalinimo pareigūno sutikimą. Išorės įmonė per koordinatorių turi sužinoti atsakingo už atliekų šalinimą atsakingo pareigūno kontaktinius duomenis.
 6. Bet kokio tipo atliekas negalima deginti gamyklos patalpose.
 7. Dulkių, kvapo ir triukšmo emisijos turi būti sumažintos iki to, kas techniškai įmanoma.
 8. Turi būti atmesta žala darbuotojams ir gyventojams. Naudotos statybinės mašinos turi atitikti potvarkio dėl įrangos ir mašinų triukšmo reikalavimus.
 9. Negalima naudoti statybinių, pagalbinių ir eksploatacinių medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto, halogenintų angliavandenilių, švino ir kancerogeninių pluoštų.
 10. Ištekliai (pvz., Vanduo, energija, pagalbinės ir eksploatacinės medžiagos) turi būti naudojami taupiai.
 11. Išorės įmonė veiklai, darančiai didelę įtaką aplinkai, naudoja tik tuos darbuotojus, kurie yra įgiję išsilavinimą, kvalifikaciją ar patirtį. Susijusieji įrodymai bet kuriuo metu turi būti parodyti „bb-net“

§ 12 Ugnies apsauga

Vykdydama gaisro pavojų keliančią veiklą, išorės įmonė įpareigojama naudoti leidimo procedūrą karštiems darbams ir pasirūpinti, kad priešgaisrinės signalizacijos sistemos būtų uždarytos per koordinatorių, įtraukiant saugos / priešgaisrinės apsaugos pareigūną. Išorinė įmonė yra įpareigota pasirūpinti gesinimo priemonėmis ir, atlikus darbus, iš pastato ar darbo vietų, pavyzdžiui, stogo paviršiaus, pašalinti degiąsias medžiagas ir dujas bei prireikus įrengti priešgaisrinės apsaugos postą. Evakuacijos keliai, durys ir gaisro gesinimo įranga turi būti laisvi. Persilaužimas pro priešgaisrines sienas leidžiamas tik pasitarus su koordinatoriumi ir vėl gali būti uždarytas koordinatoriaus nustatyta tvarka.

§ 13. KITA INFORMACIJA

 1. Statybos ir surinkimo vieta visada turi būti švari ir sutvarkyta darbo pabaigoje.
 2. Fotografuoti ar filmuoti įmonės patalpose neleidžiama - nebent yra specialus „bb-net“ leidimas.
 3. Sekmadieniais ir valstybinėmis šventėmis išorinių kompanijų darbuotojai į mūsų patalpas įleidžiami tik gavę raštišką „bb-net“ sutikimą.
 4. Iš hidrantų išgauti statybinį vandenį leidžiama tik gavus koordinatoriaus sutikimą.

§ 14 ENERGETIKOS VALDYMO SISTEMA

„bb-net“ įsipareigoja atsargiai naudoti energiją ir nuolat gerinti energijos vartojimo efektyvumą. Taigi išorinė įmonė užtikrina taupų ir kruopštų energijos naudojimą!

§ 15 SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

Jei egzistuoja specialūs reglamentai, išorinė įmonė privalo jų laikytis. Instrukcijos metu koordinatorius praneša apie konkrečias taisykles.

§ 16 DARBUOTOJŲ MOKYMAS

Išorinė įmonė yra įpareigota prieš pradedant darbą informuoti darbuotojus apie šių „bb-net instrukcijų išorinėms įmonėms“ turinį ir, pateikus „bb-net“ prašymą, pateikti tinkamos formos įrodymus. Be to, išorinė įmonė privalo užtikrinti, kad jos darbuotojai laikytųsi „bb-net instrukcijų išorinėms įmonėms“ taisyklių. Instrukcija apie darbo sąlygas, pavojus ir apsaugos priemones turi būti įrodyta, kad ji turi būti pakartota bent kartą per metus.

§ 17 ATSAKOMYBĖ UŽ KALBOS VERSIJAS

Yra tik versija vokiečių kalba, tai privaloma.

„Bb-net media GmbH“ (toliau - „bb-net“) garantinės sąlygos yra skirtos tik komerciniams klientams. Jei įsigijote „tecXL“ gaminį kaip privatus asmuo, dėl garantijos tvarkymo kreipkitės į atitinkamą pardavėją. Suteikiant garantiją, neribojamos garantijos.

1 GARANTIJOS TURINYS

(1) „bb-net“ savo klientams garantuoja, kad parduodamoje techninėje įrangoje nėra gamybos, medžiagų ir perdirbimo defektų. Gamybos metu visuotinai pripažintos technologijos taisyklės yra lemiamos.

(2) „bb-net“ pataisys trūkumus turinčias prekes arba pakeis jas bent jau lygiaverčiu ar palyginamu produktu. Bet kokiu atveju išlaidas padengs „bb-net“.

(3) Jei sugedusio prietaiso nepavyksta ištaisyti ar pakeisti, „bb-net“ grąžins jums dabartinę prietaiso vertę. Tikroji vertė nustatoma remiantis laipsniška bb-neto dalies nuolaida. Jei defektas įvyksta per pirmuosius 12 mėnesių, „bb-net“ grąžins pirkėjui visą pirkimo kainą. 
Fig. Nuolaidų progresas: 
> 12 mėnesių - 20% nuolaida 
> 18 mėnesių - 30% nuolaida 
> 24 mėnesių - 40% nuolaida 
> 30 mėnesių - 50% nuolaida  

(4) Pakeistos dalys tampa „bb-net“ nuosavybe. Daugiau jokių pretenzijų nėra. Visų pirma, „bb-net“ neteikia paskolos priemonių remontui garantiniu laikotarpiu ir neprisiima už tai išlaidų.

(5) Jei perdirbtoms panaudotoms prekėms su „tecXL“ sandarikliu naudojama pakartotinai įkraunama baterija, „bb-net“ garantuoja mažiausiai 30 minučių įprastą veikimo laiką.

§ 2 GARANTIJOS IŠIMTIS

(1) Susidėvėjusioms dalims garantija netaikoma. Tai visų pirma apima, bet ne tik: baterijas, kondensatorius, ventiliatorius, šilumą laidžias medžiagas, spalvos pasikeitimą, vyriai, svirtys, sklendės ar nusidėvėjimo žymės įvesties srityje. Akumuliatoriams suteikiama ne ilgesnė kaip 6 mėnesių garantija.

(2) Garantija netaikoma žala, padaryta dėl force majeure ar stichinių nelaimių, bet ne tik: gaisras, radiacija, šaltis, saulė / karštis, potvyniai, karas, kompiuteriniai virusai, programavimo ir programinės įrangos klaidos, išorės jėgos ar smūgiai.

(3) Dėl netinkamo prietaisų naudojimo ar modifikavimo garantija taip pat netaikoma. Netinkamo naudojimo pavyzdžiai yra, bet ne tik: vandens pažeidimai, korozijos pažeidimai, gamintojo nepatvirtintų priedų defektai ir gamintojo nepatvirtintos programinės įrangos diegimas.

(4) Garantija netaikoma gamintojo padarytoms serijinėms klaidoms, programinės įrangos klaidoms ir (arba) klaidoms, susijusioms su operacine sistema.

(5) Be to, garantijos galiojimas pasibaigia, jei prietaiso įdiegimo, priežiūros instrukcijų ir taisymo nesilaiko koks nors asmuo (įmonė), išskyrus „bb-net“. Išskyrus „bb-net“, trečiosios šalies atliktas remontas aiškiai sutiko raštu.

(6) Autonominiai, taip pat įmontuoti ekranai klasifikuojami į keturias pikselių paklaidų klases pagal ISO 13406-2. Šie produktai yra išbandomi ir parduodami pagal ISO kategorijos pikselių paklaidos klasę II. Didžiausias leistinas defektų skaičius milijonui pikselių yra du nuolat apšviečiami taškai (1 defekto tipas), du nuolat juodi taškai (2 defekto tipas) arba penki sugedę subpikseliai su trūkumais, kurie nuolat šviečia raudonos, žalios, mėlynos ir nuolat juodos spalvos ( 3 klaidos tipas). Sugedę taškai nėra garantijos atvejis pagal taikomą specifikaciją.

(7) Garantija netaikoma nekokybiškos dalies ar gaminio surinkimui ar išmontavimui.

§ 3 GARANTIJOS LAIKOTARPIS

(1) „tecXL“ gaminiams garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai, kitai naudotai techninei įrangai, vadinamajai panaudotai IT, - 3 mėnesiai ir prasideda nuo sąskaitos išrašymo dienos.

(2) Jei klientas pirmą kartą perparduoda gaminius su „tecXL“ sandarikliu, garantijos laikotarpis vėl prasideda, tačiau pratęsimas ribojamas ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Paprašius, originalus pirkimo kvitas turi būti perduotas „bb-net“, kuriame aiškiai nurodomas prietaisas. Tai netaikoma akumuliatoriams.

(3) Jei komponentai keičiami vykdant garantiją, tai nereikalauja naujos garantijos laikotarpio pradžios.

§ 4 GARANTIJOS PROCEDŪRA (GARANTIJOS PRISIJUNGIMAS)

(1) Jei aptikote „tecXL“ produkto trūkumų, nedelsdami susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba naudodami internetinę formą savo kliento paskyroje.

(2) Jei mūsų klientų aptarnavimo tarnyba nustatys, kad produktas, dėl kurio skundžiamasi, gali būti su trūkumais, o garantijos reikalavimas yra pagrįstas, gausite apdorojimo numerį (RMA) ir instrukcijas, kaip produktą pristatyti į „bb-net“.

(3) Grąžinimas į „bb-net“, kurį leidome naudoti tinkamose transporto pakuotėse, yra iš anksto apmokamas ir atitinkamai apdraustas. Siuntimas vykdomas grąžinimo nurodytu adresu.

(4) Pateikę garantiją, „tecXL“ gaminį gausite atgal su ta pačia konfigūracija, kokia ji buvo iš pradžių, kai jį įsigijote, su visais atnaujinimais.

(5) Negalėdami grąžinti neišsamios prekės į „bb-net“ iš anksto nesikreipę į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. „bb-net“ pasilieka teisę grąžinti iš anksto nepranešusius siuntas ir nusiųsti sąskaitą faktūrą siuntėjui už pristatymo ir tvarkymo išlaidas.

§ 5 IŠLAIDŲ PRIĖMIMAS

(1) Siuntimo ir su tuo susijusias išlaidas padengia pirkėjas. Jei skundai pateikiami per pirmąsias 60 dienų nuo pristatymo dienos, „bb-net“ suteikia galimybę padengti ir grąžinimo išlaidas.

(2) Užbaigus remontą, „bb-net“ be papildomo pranešimo „bb-net“ sąskaita grąžins prietaisus klientui.

§ 6 ATSAKYMAS

(1) „bb-net“ neprisiima atsakomybės už duomenis ir įdiegtą programinę įrangą. „bb-net“ pasilieka teisę ištrinti duomenų laikmenas pagal garantijos reikalavimus ir iš naujo įdiegti operacinę sistemą. Iš naujo įdiegti operacinę sistemą ir kitą programinę įrangą yra kliento pareiga.

(2) „bb-net“ neprisiima atsakomybės už duomenis, prarastus perkeliant iš ar į „bb-net“. Transporto draudimas apima tik siuntos vertę.

(3) „bb-net“ neprisiima atsakomybės už remontą, atliktą kaip prestižo gestas.

§ 7 DUOMENŲ APSAUGA

(1) Duomenys, reikalingi garantijai įgyvendinti ir tvarkyti, yra registruojami, perduodami ir tvarkomi. Taikydamas šiuo metu galiojančią grąžinimo procedūrą, klientas sutinka, kad šie duomenys gali būti renkami ir tvarkomi. „bb-net“ iš esmės veikia pagal duomenų ekonomijos reikalavimus.

§ 8 VEIKLOS VIETA, JURISDIKCIJOS VIETA IR TAIKYTINA TEISĖ

(1) Įsipareigojimų, susijusių su šia garantija, įvykdymo vieta yra Schweinfurtas. Kiek leidžiama, jurisdikcijos vieta yra Schweinfurto apygardos teismo apygarda. Vokietijos teisė šiai garantijai taikoma, išskyrus JT pardavimo įstatymus, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja privalomiems tarptautiniams vartotojų apsaugos įstatymams.

Šie elgesio principai apibūdina norimą etiškai teisingą elgesį visais verslo atvejais, laikantis galiojančių įstatymų ir atitinkamų vidaus gairių. Visi „bb-net“ darbuotojai yra atsakingi už elgesio kodekso laikymąsi. Paprastai principai skirstomi į vientisumą, patikimumą ir skaidrumą.

§ 1. BENDRA

Šį elgesio kodeksą parengė vadovybė ir jis apibūdina, kokias vertybes mes bendriname ir kaip norime dirbti kartu - šiandien ir ateityje. Jie suteikia mums aiškų tikslinį įvaizdį, kurį reikia pasiekti, norint užtikrinti ilgalaikę mūsų įmonės sėkmę. Pagarbus ir bendradarbiaujantis bendradarbiavimas bei sąmoningas socialinės atsakomybės suvokimas yra mūsų ilgalaikės įmonės sėkmės pagrindas. Iš vadovybės, darbuotojų, taip pat verslo partnerių, tiekėjų ir galbūt būsimų antrinių ar bendradarbiavimo įmonių tikimasi atsakingo, etiškai teisingo ir sąžiningo elgesio.

Elgesio kodekse keliamos pretenzijos sau, tuo pačiu tai pažadas išoriniam pasauliui už atsakingą elgesį verslo partnerių ir visuomenės atžvilgiu, bet taip pat ir bendraujant įmonėje. Tai turėtų būti mūsų kasdienio elgesio gairės.

Mūsų vadovai atlieka specialią pavyzdinę funkciją. Būtina sąlyga, kad elgesio kodeksas būtų įgyvendinamas visos įmonės mastu, yra tai, kad mūsų vertybes demonstruoja vadovai. Jie yra pirmasis kontaktinis asmuo, turintis klausimų dėl taisyklių supratimo ir užtikrinantis, kad visi darbuotojai žinotų ir suprastų elgesio kodeksą. Vykdydami savo valdymo užduotis, jie užkerta kelią nepriimtinam elgesiui arba imasi tinkamų priemonių užkirsti kelią taisyklių pažeidimams jų atsakomybės srityje.

§ 2 VERTĖS IR ELGESIO PRINCIPAI

Mums įstatymų ir kitų teisės aktų laikymasis yra pagrindinis ekonomiškai atsakingų veiksmų principas. Mes visada laikomės galiojančių įstatyminių draudimų ir įsipareigojimų.

Mūsų darbuotojai yra mūsų įmonės sėkmės pagrindas. Kad jų stipriosios pusės galėtų vystytis, mes sukuriame tokią aplinką, kuri gyventų tokiu įvertinimu ir skatintų sąžiningumą. Mes pasitikime vienas kitu ir laikomės savo žodžio. Mes pasisakome už lygias galimybes, nes mūsų darbuotojų įvairovėje yra didelis potencialas. Mes elgiamės su visais darbuotojais vienodai, nepaisant etninės ar tautinės kilmės, lyties, religijos, pasaulėžiūros, politinio požiūrio, negalios, amžiaus ar seksualinės tapatybės ar bet kurios kitos saugomos savybės ar statuso. Mes parodome kiekvienam darbuotojui būtiną pagarbą, elgiamės su pagarbumu ir, jei nesutariame dėl dalykų, tada vienas kito nežeminame. Mes prisiimame visą atsakomybę už savo sprendimus, veiksmus ir rezultatus. Patikimumas atsiranda tada, kai mes prisiimame atsakomybę už tai, ką sakome ir darome. Visi aiškiai išsako savo ketinimus ir tikslus bei tikisi, kad kiti pasidalys savo nuomone.

Mūsų darbuotojai yra samdomi ir paaukštinami atsižvelgiant ne tik į kvalifikaciją ir techninius, bet ir socialinius įgūdžius. Kiekvienas darbuotojas privalo susilaikyti nuo bet kokios formos diskriminacijos ir gyventi pagarbius bei kolegialius santykius.

Mes netoleruojame seksualinio priekabiavimo jokia forma ir naudojame kalbą, kuri nėra nei diskriminacinė, nei gąsdinanti, nei priekabiaujanti, nei grasinanti, nei užgaulioji, nei seksualinė, nei įžeidžianti, nei netinkama.

Teisė į tinkamą atlyginimą pripažįstama visiems darbuotojams. Atlyginimas ir kitos paslaugos atitinka bent jau atitinkamus nacionalinius ir vietinius teisinius standartus.

Mūsų darbuotojų sveikata ir sauga yra tokia pat svarbi mums, kaip ir darbo kokybė bei sėkmė versle. Profesinė sveikata ir sauga yra neatsiejama visų veiklos procesų dalis nuo pat pradžių. Darbuotojų sveikata yra didžiausias mūsų turtas ir įsipareigojimas visiems. Mūsų įmonė atsižvelgia į atitinkamas darbo saugos taisykles, pažangiausią lygį, darbo mediciną, higieną ir kitus ergonominius atradimus. Kiekvienas iš mūsų darbuotojų skatina saugą ir sveikatos apsaugą savo darbo aplinkoje ir laikosi darbuotojų sveikatos ir saugos taisyklių. Vadovas privalo nurodyti ir padėti savo darbuotojams vykdyti šią atsakomybę.

Visi darbuotojai privalo tinkamai ir atsargiai naudoti įmonės turtą ir išteklius bei saugoti jį nuo praradimo, vagystės ar netinkamo naudojimo. Bendrovės materialųjį ir nematerialųjį turtą naudojame tik įmonės tikslams, o ne asmeniniams tikslams, nebent tai aiškiai leidžiama.

Mums svarbūs verslo tikslai yra tvari aplinkos ir klimato apsauga, taip pat išteklių efektyvumas. Mes patikriname ir patvirtiname savo CO galimybes2- Norėdami sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir nuolat optimizuoti savo gaminius ir veiksmus. To pasiekiame įgyvendindami išsamią tvarumo koncepciją, įgyvendindami daugybę aplinkosaugos projektų ir neišvengiamą CO2- Kompensuokite pėdsaką klimato pažymėjimais. Kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už rūpestingą gamtos išteklių naudojimą ir savo individualiu elgesiu prisideda prie aplinkos ir klimato apsaugos.

Korupcija, pinigų plovimas ir galiojančių įstatymų pažeidimai užtraukia sankcijas atitinkamam (-iems) asmeniui (-iams). Kiekvienas darbuotojas be darbdavio sutikimo negali priimti, reikalauti ar būti pažadėtas dovanas ar kitokią naudą iš pirkėjų, tiekėjų ar kitų asmenų atvira ar slapta forma ar vykdant savo sutartinius įsipareigojimus. Jei turite klausimų, teisinių abejonių ar pagrįstų įtarimų, turite pasitarti su savo vadybininku. Nei vienam iš mūsų darbuotojų neleidžiama naudoti įmonės verslo ryšių savo ar kitų labui.
Korupcija, pinigų plovimas ir galiojančių įstatymų pažeidimai užtraukia sankcijas atitinkamam (-iems) asmeniui (-iams). 

Mūsų įmonė supranta savo atsakomybę už švietimą ir mokslą, už kultūrą ir sportą, taip pat už socialines problemas. Socialinė atsakomybė ir socialinis įsipareigojimas dešimtmečiais buvo neatsiejama įmonės kultūros dalis.

Aukojame ir kitokius socialinius įsipareigojimus vykdome tik įmonės interesais. Mes neimame jokių finansinių dovanų gavėjams, su kuriais gali kilti interesų konfliktas.

Aukos daromos skaidriai, nes dovanojimo tikslas, gavėjo patvirtinimas ir aukojimo gavėjo patvirtinimas yra dokumentuojami ir patikrinami.

Visuomenės požiūrį į „bb-net media GmbH“ iš esmės formuoja kiekvieno darbuotojo išvaizda, veiksmai ir elgesys. Mes visi esame už tai atsakingi. Netinkamas asmens elgesys gali padaryti didelę žalą mūsų įmonei.

Todėl kiekvienas darbuotojas yra raginamas išsaugoti mūsų įmonės reputaciją per savo elgesį ir pasirodymą viešoje ar socialinėje žiniasklaidoje.

Mūsų įmonė gerbia tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises ir yra įsipareigojusi jų gerbti bei ginti. Mes gerbiame savo darbuotojų ir trečiųjų šalių orumą ir asmenines teises. Griežtai atmetame bet kokį priverstinį ir vaikų darbą.

§ 3 SPRENDIMAS SU VERSLO PARTNERIAIS / KONKURENCIJOMIS

Verslo santykiai grindžiami objektyviais kriterijais, įskaitant kainą ir kokybę, bet taip pat ir nusistovėjusio, sąžiningo bendradarbiavimo buvimu. Mūsų sėkmė taip pat grindžiama pasitikėjimo santykiais su klientais.

Verslo sprendimai priimami tik atsižvelgiant į įmonės interesus. Mums svarbu, kad mūsų sprendimai nebūtų grindžiami privačiais interesais. Nuo pat pradžių visiems darbuotojams reikia vengti interesų konflikto su privačiais, kitais ekonominiais ar kitais dalykais. Skaidrus konflikto atskleidimas yra būtina sąlyga norint išspręsti kilusius interesų konfliktus.

Mes galime pasiekti sėkmingo ir tvaraus verslo sandorių, konkuruodami dėl įtikinamos mūsų produktų ir paslaugų kokybės ir efektyvumo. Visoje verslo ir socialinėje veikloje reikia laikytis sąžiningumo ir sąžiningumo principų.

Apsikeitimas dovanomis ir kvietimais vykdant kasdienį verslą yra visiškai teisėtas, jei jis neviršija pagrįstos vertės ir dažnumo.

Moralinis elgesys ir sąžininga konkurencija yra mūsų sėkmės pagrindas. Mes laikomės sąžiningos konkurencijos taisyklių. Tarp konkurentų neleidžiama keistis informacija apie kainas, kainą lemiančius veiksnius ar kainų komponentus, suskirstyti teritorines ir klientų grupes, sudaryti susitarimus ar informaciją apie pristatymo santykius ir jų sąlygas. Mes tikimės, kad mūsų darbuotojai ir verslo partneriai visiškai prisiims atsakomybę užtikrindami sąžiningą konkurenciją.

§ 4 KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

Mūsų pačių pasiekimai ir žinios turi išskirtinę vertę. Mes saugome šį nematerialųjį turtą, nes jie turi didelę ekonominę reikšmę mūsų įmonės ateičiai.

Mes gerbiame intelektinės nuosavybės teises ir laikomės duomenų apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų. Naudodamiesi išorinėmis informacinėmis technologijomis ir programine įranga, mes įsipareigojame naudoti tik legaliai įsigytas ir licencijuotas versijas.

Darbuotojas privalo saugoti visų verslo ir veiklos procesų, apie kuriuos jis sužinojo dirbdamas ar kitu būdu, paslaptį. Tai taip pat taikoma kitų įmonių, su kuriomis darbdavys yra teisiškai, ekonomiškai ar organizaciškai susijęs, verslo paslaptims ar veiklos procesams, kurie tapo žinomi sutarties galiojimo metu.

Veiklos procesai visų pirma apima gamybos procesus, paskirstymo kanalus, klientų sąrašus, skaičiavimo pagrindus, įmonės programinę įrangą ir palyginamą informaciją. Tai taip pat apima paties darbuotojo pastebėjimus, patirtį ir rezultatus. Visi verslo dokumentai ir verslo operacijų įrašai turi būti laikomi darbdavio nuosavybe ir perduodami darbdaviui vėliausiai pasibaigus darbo santykiams. Konfidencialumo pareiga netaikoma visiems prieinamiems procesams ir faktams, kurių atskleidimas neabejotinai nekenkia darbdaviui. Kilus abejonėms, darbuotojas privalo gauti nurodymus iš savo viršininko ar vadovybės.

Net ir pasibaigus darbo santykiams, prievolė išlaikyti paslaptį išlieka, jei tai netrukdo ar tik nedaug kliudo darbuotojo profesiniam tobulėjimui. Jei konfidencialumo įsipareigojimas po sutarties sudarymo netinkamai trukdo darbuotojui kelti jo kvalifikaciją, jis turi teisę atleisti nuo šios pareigos darbdavį.

Darbuotojui draudžiama tvarkyti asmens duomenis be leidimo (duomenų slaptumas). Pradėję darbą, jie privalo laikytis duomenų slaptumo. Duomenų slaptumas ir toliau galioja net pasibaigus veiklai (Federalinio duomenų apsaugos įstatymo 53 straipsnis). Darbuotojas privalo saugoti komercines paslaptis net ir pasibaigus darbo santykiams.

Savo santykius su esamais ir buvusiais darbuotojais, pareiškėjais, verslo partneriais ir kitomis žmonių grupėmis taip struktūrizuojame, kad būtų apsaugoti verslo aktualūs, konfidencialūs, slapti ir asmeniniai duomenys. Mes renkame, tvarkome ar naudojame asmens duomenis tik tiek, kiek tai būtina nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais. Duomenys apie nukentėjusius asmenis turėtų būti naudojami skaidriai. Mes pasiliekame teisę į informaciją ir taisymą, taip pat, jei reikia, prieštaravimus, duomenų blokavimą ir naikinimą.

Mūsų darbuotojai įsipareigoja laikytis duomenų apsaugos, įstatymų ir eksploatavimo taisyklių ir saugoti juos nuo netinkamo naudojimo. Mes įsipareigojame išlaikyti tinkamą duomenų apsaugos standartą.

Visi duomenų tvarkymo komponentai turi būti apsaugoti taip, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam naudojimui viduje ar išorėje.

§ 5 KONTAKTINIS ASMENIS

Visų darbuotojų prašoma konfidencialiai susisiekti su vadovu, vadovybe arba el. Paštu [apsaugotas el. paštu] pasisukti, nebijodamas neigiamų pasekmių.

Visi kontaktiniai asmenys įsipareigoja palaikyti visišką konfidencialumą, jei to prašo asmuo, užmezgantis ryšį, arba jei to reikalauja jų apsauga.

Der Jungtinių Tautų pasaulinis susitarimas yra didžiausia ir svarbiausia pasaulyje atsakingo įmonių valdymo iniciatyva. Remdamasis 10 visuotinių principų ir darnaus vystymosi tikslų, jis siekia įtraukties ir tvaraus pasaulio ekonomikos vizijos, naudingos visiems žmonėms, bendruomenėms ir rinkoms šiandien ir ateityje. Mes esame „Global Compact“ dalis nuo 2019 m. 10 principų yra suskirstyti į 4 sritis:

01. ŽMOGAUS TEISĖS

(1) Bendrovės turėtų remti ir gerbti tarptautinių žmogaus teisių apsaugą.

(2) Verslas turėtų užtikrinti, kad nedalyvautų pažeidžiant žmogaus teises.

02. DARBO STANDARTAI

(3) Bendrovės turėtų puoselėti asociacijų laisvę ir veiksmingą teisės į kolektyvines derybas pripažinimą.

(4) Bendrovės turėtų remti visų formų priverstinio darbo panaikinimą.

(5) Bendrovės turėtų pasisakyti už vaikų darbo panaikinimą.

(6) Bendrovės turėtų kovoti su diskriminacijos užimtumo ir apmokamo darbo panaikinimu.

03. APLINKA

(7) Bendrovės, spręsdamos aplinkosaugos problemas, turėtų laikytis atsargumo principo.

(8) Bendrovės turėtų imtis iniciatyvos skatinti didesnį supratimą apie aplinką.

(9) Verslas turėtų paspartinti ekologiškų technologijų plėtrą ir sklaidą.

04. KORUPCIJOS PREVENCIJA

(10) Verslo atstovai turėtų kovoti su visų formų korupcija, įskaitant turto prievartavimą ir kyšininkavimą.

duomenų apsauga

A. SANTRAUKA

1. Kas atsakingas už duomenų apsaugos įstatymus?
Atsakingas i. S. d. Duomenų apsauga yra „bb-net media GmbH“, Lisbonstrasse 4 97424 Schweinfurt.

2. Ar svetainėje naudojami slapukai ir analizės įrankiai?
Taip. Išsamią informaciją apie jų paskirtį ir ištrynimo galimybes galite rasti tinklalapyje „Bb-net.de“ privatumo nustatymai, taip pat „Shop.bb-net.de“ privatumo nustatymai.

3. Kur ir kiek laiko mes saugome jūsų asmeninius duomenis?
Tvarkymo operacijoms, kurias atliekame svetainėje, nurodome, kiek laiko mes saugome duomenis ir kada jie yra ištrinami ar blokuojami. Jei toliau nenurodomas aiškus saugojimo laikotarpis, jūsų asmens duomenys bus ištrinti arba užblokuoti, kai tik nebebus laikomas saugojimo tikslas ar teisinis pagrindas. Jūsų duomenys bus saugomi tik serveriuose Vokietijoje.

4. Ar perduodame jūsų duomenis trečiosioms šalims?
Ne. Mes neperduosime jūsų duomenų neteisėtoms trečiosioms šalims. Tačiau tvarkydami operacijas ir tvarkydami verslo operacijas naudojame išorinius paslaugų teikėjus, pvz., IT, logistikos, telekomunikacijų, pardavimo ir rinkodaros srityse. Jie veikia tik laikydamiesi mūsų nurodymų ir pagal GDPR 28 straipsnį yra įpareigoti vykdyti duomenų apsaugos taisykles ir imtis būtinų duomenų saugumo priemonių, kad bet kada apsaugotumėte savo duomenis nuo praradimo ir neteisėtos prieigos.

5. Ar yra pareiga pateikti asmens duomenis?
Ne. Nepadarome sąlygų sudaryti sutartis su mumis priklausomai nuo to, ar jūs iš anksto pateiksite mums asmens duomenis. Jums, kaip klientui, iš esmės nėra teisinių ar sutartinių įsipareigojimų pateikti mums savo asmens duomenis. Tačiau gali būti, kad tam tikrus pasiūlymus mes galime pateikti tik ribotai arba išvis neteikti, jei nepateiksite reikiamų duomenų (pvz., Užsakymų internetinėje parduotuvėje).

6. Su kuo galite susisiekti, jei turite kokių nors klausimų?
Jei turite klausimų apie duomenų apsaugą, susisiekite [apsaugotas el. paštu].

B. INFORMACIJA APIE PRIVATUMĄ

Žr. B punktą nuo 1 iki 9.

B 1. Bendroji informacija apie duomenų apsaugą

1.1 Taikymo sritis
Ši duomenų apsaugos informacija taikoma tvarkant asmens duomenis, kai patenkama į svetainę „bb-net.de“ ir internetinę parduotuvę, kurią galima pasiekti per ją („shop.bb-net.de“) ir naudojant jas.

1.2 Valdiklis
Įstaiga, atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal DS-GVO 4 str. Nr. 7, yra bb-net media GmbH, Lisbon Str. 4 97424 Šveinfurtas, el. [apsaugotas el. paštu]

1.3 Duomenų apsaugos pareigūnas
Mūsų įmonės duomenų apsaugos pareigūnas yra bet kuriuo metu jums prieinamas visais klausimais ir kaip kontaktinis asmuo duomenų apsaugos klausimais. Jo kontaktiniai duomenys: p. Andreas Pohl, Pohl Consulting Team GmbH, Mengeringhäuser Str. 15, 34454 Bad Arolsen, el. [apsaugotas el. paštu]

B 2. Duomenų tvarkymas lankantis mūsų svetainėje

2.1 žurnalo failai

(1) Kai lankotės svetainėje, mes renkame vadinamuosius prieigos duomenis ir išsaugome juos žurnalo faile (vadinamasis žurnalo failas). Šie prieigos duomenys taip pat apima IP adresą. Be to, žurnalo faile yra svetainės, kurioje lankėtės, pavadinimas, failas, kuriuo naudojatės, prisijungimo data ir laikas, perkeltų duomenų kiekis ir pranešimas apie sėkmingą prieigą, naršyklės tipas ir versija, operacinė sistema, vadinamasis persiuntimo URL ( anksčiau aplankytas puslapis) ir prašantis teikėjas išsaugomi.

(2) Tokią techninę informaciją renkame tik tinklalapio techniniam optimizavimui, savo techninės infrastruktūros saugumui užtikrinti ir tam, kad svetainė būtų rodoma teisingai. Mūsų teisėtas interesas tvarkyti duomenis taip pat sietinas su šiais tikslais. Teisinis pagrindas yra 6 straipsnio 1 dalies lit. f) GDPR.

(3) Žurnalo failai saugomi pagal atitinkamą užsakymų apdorojimo sutartį (BDAR 28 str.), Kurį teikia mūsų žiniatinklio serverio tiekėjas ir operatorius (1 & 1 Telecommunication SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur. Žurnalo failai automatiškai išsaugomi po dviejų (2) mėnesių Kolekcija ištrinta.

2.2 slapukai

(1) Mes naudojame slapukus mūsų svetainėje. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šiuos slapukus, įskaitant jų paskirtį ir saugojimo trukmę bei jų ištrynimo parinktis, žiūrėkite Ankauf.bb-net.de duomenų apsaugos parametrai, taip pat „Shop.bb-net.de“ privatumo nustatymai.

(2) Duomenų tvarkymas naudojant „būtinus / būtinus slapukus“ atliekamas remiantis GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, nes kitu atveju nebus galima jo pasiekti arba bus apribotos pagrindinės svetainės funkcijos. Norint naudoti pirmenybę / statistiką ar vadinamuosius rinkodaros slapukus, reikia jūsų sutikimo ir jis grindžiamas GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punktu.

2.3 Analizės ir atlikimo priemonių naudojimas

(1) Mūsų svetainėje naudojamos vadinamosios analizės ir atlikimo priemonės, kurių pagalba mes galime įvertinti savo lankytojų elgesį, siekdami optimizuoti mūsų teikiamas paslaugas ir pasiūlymus svetainėje. Su šiais įrankiais z. Pvz., Gali būti ištirta, kaip ir kur lankytojai lankosi mūsų svetainėje arba kurios svetainės dalys yra lankomos ypač dažnai.

(2) Teisinis duomenų tvarkymo, kuris atliekamas, pagrindas yra 6 straipsnio 1 dalies lit. a) GDPR, t. y. norint naudoti šias priemones, reikia išankstinio jūsų sutikimo. Išsamios informacijos apie svetainėje naudojamas analizės ir atlikimo priemones, įskaitant jų ištrynimo parinktis, taip pat ieškokite „Bb-net.de“ privatumo nustatymai, taip pat „Shop.bb-net.de“ privatumo nustatymai(Statistika).

2.4 Rinkodaros priemonių naudojimas

Mūsų svetainėje šiuo metu nenaudojami jokie vadinamieji rinkodaros įrankiai.

B 3. Internetinė parduotuvė

3. Internetinė parduotuvė

(1) Jei norėtumėte užsisakyti gaminių iš mūsų internetinės parduotuvės, pirmiausia turite prisijungti arba prisiregistruoti. Tam mums reikalingi šie asmeniniai duomenys: vardas ir pavardė, adresas, pristatymo adresas, atsiskaitymo adresas, el. Pašto adresas, valdytojo ir kontaktinio asmens vardas ir pavardė. Užsiregistravę gausite prieigą prie mūsų klientų portalo (naudodami vartotojo vardą ir slaptažodį).

(2) Mes tvarkome visus duomenis tik tam, kad jūs (ar jūsų įmonės kontaktinis asmuo) galėtumėte patekti į mūsų internetinę parduotuvę (prisijungti) ir galėtumėte priimti, apdoroti ir apdoroti užsakymą. Teisinis duomenų tvarkymo, kuris vykdomas, pagrindas yra 6 straipsnio 1 dalies lit. b) GDPR.

(3) Surinktus duomenis sutarties inicijavimui (pvz., Registracijai) ir tvarkymui mes saugome visą verslo santykių su jumis laikotarpiu, bet bent jau iki bet kokių garantinių laikotarpių pabaigos. Atlikus užsakymą ar užsakymą, asmens duomenys bus saugomi penkerius (5) metus, nebent jūs paprašysite mūsų iš anksto juos ištrinti. Bet kokie mokesčių ir komercinės teisės saugojimo laikotarpiai išlieka nepakitę (GDPR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

B 4. Kontaktinė sritis

(1) Mes siūlome kontaktinę formą mūsų svetainėje, kad atsakytume į klausimus suinteresuotoms šalims ir vartotojams bei pateiktume informaciją apie mūsų paslaugas. Tokiu būdu surinktus asmeninius duomenis sudaro el. Pašto adresas, vardas ir jūsų pranešimas / užklausa.

(2) Mes saugome jūsų duomenis ne ilgiau kaip visus su jumis susijusius sutartinius santykius (GDPR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Jei tokių sutartinių santykių nėra arba jie neatsiranda dėl prašymo, mes ištrinsime jūsų duomenis ne vėliau kaip per devynis (9) mėnesius nuo paskutinio kontakto su jumis.

B 5. Paspauskite el. Pašto sąrašą ir naujienlaiškį

(1) Prisiregistruodami prie spaudos platinimo sąrašo ar mūsų informacinio biuletenio, gausite informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas. Registracijos metu surinktų duomenų (vardas, pavardė, el. Pašto adresas, telefono numeris) tvarkymo teisinis pagrindas yra 6 straipsnio 1 dalies lit. a) GDPR.

(2) Jei nebenorite gauti informacijos, galite bet kuriuo metu prieštarauti gavimui ir su tuo susijusių duomenų tvarkymui ir atitinkamai atsisakyti prenumeratos, nepažeisdami sutikimu pagrįsto tvarkymo teisėtumo iki atšaukimo.

B 6. Programų portalas

Išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo, susijusio su paraiška per mūsų svetainę, tipą ir apimtį galite rasti atskirai Informacija apie pareiškėjų ir darbuotojų duomenų apsaugą.

B 7. Socialinė žiniasklaida ir gerbėjų puslapiai

(1) Mes rodome šias internetines platformas ir tinklus, norėdami bendrauti su potencialiais ar esamais klientais, keistis idėjomis su suinteresuotosiomis šalimis ir vartotojais arba reklamuoti pasiūlymus ir paslaugas:

Facebook
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija
https://www.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Instagram
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija
http://instagram.com/about/legal/privacy/

„Google“ / „YouTube“
„Google Ireland Limited“, Gordono namai, Barrow gatvė, Dublino 4, Airija
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter
„Twitter Inc.“, 1355 Market Street, Suite 900, San Franciskas, CA 94103, JAV
https://twitter.com/de/privacy

Atsisakyti:
https://twitter.com/personalization

"LinkedIn
„LinkedIn Ireland“ neribota įmonė „Wilton Place“, Dublino 2, Airija
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing
„XING AG“, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburgas, Vokietija
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

(2) Mes valdome savo svetaines vadinamąja bendra (duomenų apsaugos) atsakomybe su paslaugų teikėjais. Kaip duomenų valdytojas, mes tvarkome duomenis, kuriuos jūs bendrinate ar skelbiate tiesiogiai per internetines platformas ir tinklus (pvz., Naudodamiesi komentarų ir pokalbių funkcijomis), kad prireikus galėtumėte su jumis bendrauti arba keistis idėjomis. Vykdydami šią sąveiką, iš platformos operatorių galime gauti statistinius duomenis apie mūsų „kanalų ir gerbėjų puslapių“ naudojimą. Jie apima B. Informacija apie sąveiką, simpatijas, komentarai arba apibendrinta informacija ir statistika (pvz., IP adresas; sekėjų kilmė), kurie padeda mums sužinoti ką nors apie sąveiką su mūsų svetaine. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas mūsų atsakomybės srityje yra 6 straipsnio 1 dalies S. 1 lit. f) GDPR.

(3) Tačiau minėti paslaugų teikėjai taip pat tvarko duomenis savo atsakomybe. Mes neturime įtakos duomenims, kuriuos teikėjas tvarko savo atsakomybe pagal savo naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą. Norėtume atkreipti dėmesį, kad kviečiant minėtus tiekėjus u. Daugiau duomenų (pvz., Apie jūsų naudojimą ir „naršymą“) galima rinkti ir, jei reikia, perduoti paslaugų teikėjui. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad sąveikaujant minėtoje laikmenoje duomenys taip pat gali būti tvarkomi už Europos Sąjungos teritorijos ribų, o paslaugų teikėjai įsipareigojo laikytis ES duomenų apsaugos standartų. Be to, vartotojų duomenys paprastai tvarkomi rinkos tyrimų ir reklamos tikslais. Taigi z. B. pagal naudojimo elgseną ir iš to kylančius vartotojų interesus, sukuriami naudojimo profiliai. Naudojimo profiliai savo ruožtu gali būti naudojami, pvz. B. Talpinti reklamas platformose ir už jų ribų, kurios, tikėtina, atitinka vartotojų interesus. Daugiau informacijos apie tai galite rasti atitinkamo teikėjo duomenų apsaugos informacijoje.

(4) Kiek mes turime jūsų asmeninių duomenų, susijusių su internetinių platformų ir tinklų naudojimu, prašome kreiptis į mus savo rūpesčiais. Jei taip pat norite ginti teises prieš konkretų paslaugų teikėją, susisiekite su atsakingu asmeniu.

B 8. Papildiniai ir valdikliai

8.1 Bendroji informacija apie „Google“ papildinius

Naudodamas šiuos papildinius mūsų svetainėje, „Google“ („Google Ireland Limited“, „Gordon House“, Barrow Street, 4 Dublinas, Airija) paprastai renka jūsų IP adresą ir tokiu būdu informaciją, kad naudojate atitinkamą paslaugą ir atitinkamą Patekote į antrinį puslapį. Jei esate prisijungę prie „Google“, jūsų duomenys bus priskiriami tiesiogiai jūsų paskyrai. „Google“ saugo naudojimo profilius ir gali juos naudoti reklamos ir (arba) rinkos tyrimų tikslams. Šiuo atžvilgiu „Google“ veikia kaip valdytoja (GDPR 26 straipsnis). Mes neturime įtakos renkamiems duomenims ir duomenų tvarkymo operacijoms. Mes taip pat nežinome apie duomenų rinkimo apimtį, tikslus ir saugojimo laikotarpius. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų kuriami šie vartotojo profiliai, nors norėdami pasinaudoti šia teise, turite susisiekti su „Google“. Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslą ir apimtį galite rasti „Google“ duomenų apsaugos deklaracijose, pateiktose http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Čia taip pat rasite daugiau informacijos apie savo teises šiuo klausimu ir nustatymus, kaip apsaugoti jūsų privatumą.

8.2 „Google reCAPTCHA“

Kaip kontaktų parinkčių dalį naudojame „Google“ „reCAPTCHA“ paslaugą. „reCAPTCHA“ naudojama norint atskirti, ar duomenis įveda žmogus, ar netinkamai - automatizuotu, mašininiu būdu (pvz., vadinamaisiais robotais). Mūsų teisėtas interesas tvarkyti duomenis taip pat sietinas su šiais tikslais. Teisinis pagrindas yra 6 straipsnio 1 dalies lit. f) GDPR. Daugiau informacijos apie „Google reCAPTCHA“ ir „Google“ duomenų apsaugos deklaraciją galite rasti šiose nuorodose: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ ir https://www.google.com/recaptcha/intro/. android.html.

8.3 „Google Maps“

Savo svetainėje mes naudojame „Google Maps“ pasiūlymą, kurio pagalba interaktyvius žemėlapius galime rodyti tiesiogiai svetainėje ir tokiu būdu patogiai naudotis žemėlapio funkcija (GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo tikslą ir apimtį bei jų tvarkymą galima rasti tinklalapyje www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8.4 „Google“ vertėjas

Mes naudojame „Google Translate“ įrankį savo svetainėje, norėdami parodyti savo puslapio turinį užsienio kalbomis, kad pagerintume užsienio kalbų vartotojų patirtį. Tai taip pat apima mūsų teisėtą interesą, kad trečiosios šalies teikėjas tvarkytų aukščiau nurodytus duomenis. Teisinis pagrindas yra 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto XNUMX papunktis. f) GDPR. Informaciją apie „Google“ duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslą ir apimtį galite rasti toliau pateiktame duomenų apsaugos pranešime: http://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/

8.5 „Google“ šriftai ir nuostabus šriftas

Mūsų svetainė taip pat naudoja šriftus, kuriuos teikia „Google“ („Google Fonts“) ir „Font Awesome“ („Fonticons, Inc.“, 6 Porter Road, „Apartment 3R“, Kembridžas, MA 02140, JAV), kad būtų galima vienodai rodyti šriftus. Kai atidarote puslapį, naršyklė įkelia į naršyklės talpyklą reikiamus interneto šriftus, kad tekstai ir šriftai būtų rodomi tinkamai. Šiuo tikslu jūsų naudojama naršyklė turi prisijungti prie minėtų tiekėjų serverių. Tai suteikia šiems teikėjams u. Galbūt žinote, kad į mūsų svetainę pateko per jūsų IP adresą. Žiniatinklio šriftai naudojami siekiant vienodo ir patrauklaus mūsų internetinių pasiūlymų pateikimo (GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Daugiau informacijos apie „Google“ interneto šriftus galite rasti apsilankę https://developers.google.com/fonts/faq ir https://www.google.com/policies/privacy. Informaciją apie „Font Awesome“ galite rasti apsilankę https://www.fontawesome.com ir „Font Awesome“ privatumo politikoje: https://www.fontawesome.com/privacy.

8.6 Turinio pristatymo tinklas „GStatic Google Static Content“ ir „Cloudflare“

Savo svetainėje naudojame paslaugų teikėjo „Cloudflare Inc.“, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA („Cloudflare“) vadinamąjį turinio pristatymo tinklą (CDN) ir „Google“ CDN „GStatic“. Šių turinio pristatymo tinklų naudojimas padeda mums, be kita ko, optimizuoti mūsų svetainės įkėlimo greitį. Dėl CDN sutrumpėja įprastų „Java Script“ bibliotekų ir šriftų įkėlimo laikas, nes failai perkeliami iš greitų, vietinių arba nepakankamai naudojamų serverių (DS-GVO 6 str. 1 d. f). Norint naudoti CDN, techniškai būtina apdoroti jūsų IP adresą, kad turinys būtų siunčiamas į jūsų naršyklę. Daugiau informacijos rasite „Cloudflare“ privatumo politikoje adresu https://www.cloudflare.com/privacypolicy. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą rasite GStatic adresu https://policies.google.com/privacy.

9. Jivochatas

Mes naudojame „JivoChat“ pokalbių paslaugą savo svetainėje, kad mums būtų lengviau susisiekti su savo lankytojais. Mūsų teisėtas interesas tvarkyti duomenis taip pat sietinas su šia supaprastinta komunikacijos galimybe. Teisinis pagrindas yra 6 straipsnio 1 dalies lit. f) GDPR. Teikėjas yra „JivoSite Inc.“, 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, JAV. Pokalbis gali būti naudojamas visiškai anonimiškai ir naudojamas patariant suinteresuotoms šalims ir klientams gaminių pasirinkimo ir produktų klausimais. Paslaugų teikėjas renka ir saugo anoniminius duomenis, kad galėtų analizuoti internetą ir valdyti tiesioginių pokalbių sistemą, kad atsakytų į tiesioginius palaikymo klausimus. Iš šio anonimizuotų duomenų pseudonimu galima sukurti naudojimo profilius.

10. „SalesViewer“

Kaip „SalesViewer“ dalis svetainėje naudojamas „JavaScript“ stebėjimo kodas, kurio pagalba nustatoma ši informacija:
Apsilankančios įmonės pavadinimas, kilmė ir pramonė, lankomosios įmonės šaltinis / persiuntėjas, raktinis žodis, lankytojo elgsena (aplankyti puslapiai, apsilankymo laikas, apsilankymo trukmė). Svetainės lankytojų galiniuose įrenginiuose nėra saugomi jokie slapukai ar panašūs failai. Išsamesnės informacijos galite rasti internetinės analizės sistemos tinklalapyje https://www.salesviewer.com/de/datenschutz.

C. JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti iš mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir teisę į informaciją apie šiuos asmens duomenis. Be to, jūs turite teisę bet kada taisyti, naikinti ir apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, arba bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis ar reikalauti duomenų perdavimo. Visus informacijos prašymus, informacijos prašymus, atšaukimus ar prieštaravimus dėl duomenų tvarkymo siųskite el. Paštu [apsaugotas el. paštu]. Be to, turite teisę skųstis priežiūros institucijai, jei pažeidžiami duomenų apsaugos principai.

Pastabos dėl specialios teisės prieštarauti
Jūs taip pat turite teisę dėl priežasčių, atsirandančių dėl konkrečios situacijos, bet kuriuo metu prieštarauti su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymui, kuris, be kita ko, grindžiamas 6 straipsnio 1 dalies 21 punktu. e) arba f) vyksta DS-GVO, kad galėtų pateikti prieštaravimą pagal DS-GVO XNUMX straipsnį. Mes sustabdysime jūsų asmens duomenų tvarkymą, nebent galime parodyti įtikinamas teisėtas priežastis, dėl kurių tvarkymas viršija jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei tvarkymas skirtas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar ginti. Jei norėtumėte pasinaudoti savo teise prieštarauti, užteks ir el. Pašto adreso [apsaugotas el. paštu].

Vadovaudamiesi GDPR 13 ir 14 straipsnių reikalavimais, mes informuojame jus apie asmens duomenų tvarkymą ir jūsų teises šiuo atžvilgiu. Kurie duomenys yra tvarkomi išsamiai ir kaip jie naudojami, daugiausia priklauso nuo prašomų ar sutartyje numatytų paslaugų.

1. Kas atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą ir su kuo galite susisiekti?

Už duomenų tvarkymą atsakinga:

„bb-net media GmbH“
Lisabonos gatvė 4-asis
97424 Schweinfurt, Vokietija
T +49 9721/64 694 - 0
paštas: [apsaugotas el. paštu]

Galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu šiuo adresu:

Andreasas Pohlas i. H. Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhäuser str. 15
34454 Bad Arolsen, Vokietija
T +49 5691 8900 501
paštas: [apsaugotas el. paštu]

2. Kokius duomenis naudojame ir kaip juos renkame?

Verslo inicijavimui ir vėlesniam verslo santykių tvarkymui mes tvarkome duomenis iš savo verslo partnerių ar jų kontaktinių asmenų, kuriuos gavome tiesiogiai iš jų ar kitų įgaliotų trečiųjų šalių (pvz., Norėdami įvykdyti sutartis ar remdamiesi duotu sutikimu). Kita vertus, šiuo atžvilgiu tvarkome duomenis, kuriuos gauname iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., Komercinio registro). Apdorotų duomenų kategorijos yra šios:

Suinteresuoti asmenys:

 • Asmeniniai / kontaktiniai duomenys (pvz., Vardas, pavardė, lytis, įmonės forma, telefono numeriai, faksas, el. Paštas)
 • Ryšio duomenys, susiję su korespondencija (el. Laiškai, korespondencija)

Klientai, tiekėjai, paslaugų teikėjai:

 • Asmeniniai / kontaktiniai duomenys (pvz., Vardas, pavardė, lytis, įmonės forma, telefono numeriai, faksas, el. Paštas)
 • Sutarties ir atsiskaitymo duomenys (pvz., Banko duomenys, užsakytos prekės ir paslaugos, atsiskaitymo duomenys)
 • Mokesčių identifikavimo numeriai
 • Ryšio duomenys, susiję su korespondencija (el. Laiškai, korespondencija)
 • Kredito reitingai

3. Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi jūsų duomenys?

Duomenų tvarkymas „bb-net media GmbH GmbH“ vykdomas jūsų verslo užduotims vykdyti laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR), Federalinio duomenų apsaugos įstatymo (BDSG) ir visų kitų susijusių įstatymų (pvz., HGB, AO ir kt.) Nuostatų.

3.1 Remiantis sutikimu pagal 6 straipsnio 1 dalies lit. a GDPR

Jei davėte mums sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo konkrečiais tikslais (pvz., Dėl informacinių biuletenių), šio tvarkymo teisėtumas suteikiamas remiantis jūsų sutikimu. Suteiktas sutikimas gali būti bet kuriuo metu atšauktas. Tai taip pat taikoma sutikimo deklaracijų, kurios mums buvo suteiktos prieš įsigaliojant GDPR, atšaukimui. Atminkite, kad atšaukimas galioja tik ateityje, tai neturi įtakos apdorojimui, kuris įvyko prieš atšaukimą.

3.2 Sutarčių įgyvendinimui / įvykdymui ar priemonėms iki sutarties sudarymo pagal 6 straipsnio 1 dalies lit. b GDPR

Asmens duomenų tvarkymas vykdomas vykdant sutartis su mūsų klientais, tiekėjais ir paslaugų teikėjais. Tai taip pat apima ikisutartinių priemonių įgyvendinimą verslo partnerio prašymu.

3.3 Svarstant interesus pagal 6 straipsnio 1 dalies lit. f GDPR

Jei reikia, mes tvarkome jūsų duomenis ne tik faktiškai vykdant sutartį, kad apsaugotume savo, ar trečiųjų šalių, teisėtus interesus. Tai yra, pavyzdžiui:

 • Teisinių ieškinių tvirtinimas ir gynyba teisiniuose ginčuose
 • vidiniai administraciniai „bb-net media GmbH GmbH“ tikslai
 • IT saugumo ir IT operacijų garantija
 • Saugumo priemonės pastatuose, apsauga nuo turto ir vagysčių, naudojantis prieigos kontrole ir vaizdo įrašymu
 • Reklama, jei sutikote, kad būtų naudojami jūsų duomenys
 • Tiesioginio kontakto su klientais procedūrų tyrimas ir optimizavimas
 • Duomenų gavimas ir perdavimas iš kredito agentūrų kredito patikrinimams
3.4 Dėl teisinių reikalavimų pagal 6 straipsnio 1 dalies lit. c GDPR arba visuomenės interesams pagal 6 straipsnio 1 dalies lit. e GDPR

Be to, mums taikomi įvairūs teisiniai įpareigojimai vykdyti teisinius reikalavimus (pvz., Mokesčių ir komerciniai reglamentai), dėl kurių būtina tvarkyti asmens duomenis.

4. Kas gaus jūsų duomenis?

Mūsų įmonėje prieigą prie jūsų duomenų turi tik tie padaliniai ir asmenys, kuriems jų reikia norint įvykdyti mūsų sutartinius ir teisinius įsipareigojimus ar aukščiau nurodytus tikslus. Mūsų naudojami paslaugų teikėjai ir kiti agentai taip pat gali gauti duomenis šiam tikslui.
Duomenys bus perduodami už įmonės ribų tik tuo atveju, jei to reikia minėtiems tikslams, jei yra teisinių įsipareigojimų arba jei esate davę sutikimą. Visi gavėjai privalo laikytis duomenų apsaugos.

Šiomis sąlygomis asmens duomenų gavėjai gali būti:

 • Valstybinėms įstaigoms ir įstaigoms (pvz., Mokesčių institucijoms), jei yra teisinė ar oficiali pareiga,
 • Duomenų tvarkytojai, kuriems perduodame asmens duomenis, norėdami užmegzti su jumis verslo ryšius (pvz., Mokėjimo operacijos, apskaita),
 • tas pareigas, dėl kurių jūs davėte mums sutikimą perduoti duomenis,
 • Kredito biurų kreditų čekiai,
 • Logistikos paslaugų teikėjas,
 • Advokatai ir draudimo kompanijos, atsakingi už žalos sureguliavimą ir tvirtinimą.

Iš esmės neperduodama gavėjams už ES ar EEE nepriklausančių šalių (vadinamųjų trečiųjų šalių). Jei atskirais atvejais duomenys turėtų būti perduodami trečiosioms šalims, tai arba yra būtina sutarčiai vykdyti, tai vyksta vykdant užsakymus, to reikalauja įstatymai, arba vyksta remiantis jūsų sutikimu, kurį jūs mums davėte.

Jei paslaugų teikėjai naudojami trečiojoje šalyje, perdavimas paprastai įvyks tik tuo atveju, jei ES Komisija patvirtins tinkamą trečiosios šalies duomenų apsaugos lygį arba kitas tinkamas duomenų apsaugos garantijas, kaip apibrėžta 44 ir paskesniuose straipsniuose. ) galima.

5. Kiek laiko bus saugomi jūsų duomenys?

Mes tvarkome ir saugome jūsų asmeninius duomenis tiek laiko, kiek tai būtina 3 skyriuje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Reikėtų pažymėti, kad daugelis mūsų verslo ryšių yra ilgalaikiai. Jei duomenų nebereikia vykdyti sutartinių ar teisinių įsipareigojimų, jie turi būti reguliariai ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai jų laikinas tolesnis tvarkymas yra būtinas šiais tikslais:

 • Komercinių ir mokesčių laikymo laikotarpių įvykdymas, pvz., Pagal Vokietijos komercinį kodeksą (HGB) arba mokesčių kodeksą (AO). Nurodyti terminai yra iki 10 metų.
 • Įrodymų saugojimas pagal senatį (pvz., BGB § 195 ir paskesniuose straipsniuose). Laikymo laikotarpis paprastai yra 3 metai, tam tikrais atvejais jis gali būti iki 30 metų.

6. Kokias duomenų apsaugos teises turite?

Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę:

 • Informacija pagal GDPR 15 straipsnį
 • Pataisa pagal GDPR 16 straipsnį
 • Išbraukimas pagal GDPR 17 straipsnį
 • Apdorojimo apribojimas pagal GDPR 18 straipsnį
 • Duomenų perkeliamumas pagal GDPR 20 straipsnį
 • Prieštaravimas iš GDPR 21 straipsnio

Apribojimai pagal BDSG 34 ir 35 skyrius taikomi teisei į informaciją ir teisei ištrinti. Be to, yra teisė kreiptis į atsakingą duomenų apsaugos priežiūros instituciją (GDPR 77 straipsnis kartu su BDSG 19 straipsniu).
Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Tai taip pat taikoma sutikimo deklaracijų, kurios mums buvo suteiktos prieš įsigaliojant GDPR, atšaukimui. Atminkite, kad atšaukimas įsigalios tik ateityje. Apdorojimas, kuris vyko prieš atšaukimą, neturi įtakos.

7. Ar jūsų pareiga yra pateikti duomenis?

Asmens duomenų teikimas sutarties sudarymui, vykdymui, vykdymui ar ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti paprastai nėra privalomas pagal įstatymą ar sutartį.
Todėl neprivalote pateikti informacijos apie asmens duomenis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad to dažniausiai reikia norint priimti sprendimą dėl sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ar ikisutartinių priemonių.

Jei nepateiksite mums jokių asmens duomenų, galbūt negalėsime priimti sprendimo pagal sutartines priemones. Mes visada rekomenduojame pateikti tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini sutarčiai sudaryti, sutarčiai įvykdyti ar priemonėms, prieš sudarant sutartis.

8. Ar yra automatinis sprendimų priėmimas (įskaitant profiliavimą)?

Mes nenaudojame automatinio sprendimų priėmimo pagal GDPR 22 straipsnį verslo santykiams užmegzti, įgyvendinti ir nutraukti. Taip pat nėra profiliavimo.

Ši duomenų apsaugos informacija informuoja jus apie asmens duomenų tvarkymą „bb-net media GmbH“ (toliau - „bb-net“). Asmens duomenys priklauso 4 straipsnis. GDPR yra visa informacija, kuri gali būti susijusi su fiziniu asmeniu, visų pirma priskiriant identifikatoriui, tokiam kaip vardas ar personalo numeris, su kuriuo galima atpažinti jūsų asmenį. „bb-net“ tvarko asmens duomenis tik konkrečiam tikslui ir sąžiningai pagal galiojančias duomenų apsaugos taisykles.

* Dėl geresnio skaitomumo moteriški ir vyriški vardai nenaudojami. Kalbant apie neutralius ar vyriškus terminus, reikia suprasti visus darbuotojus, nepriklausomai nuo lyties.

1. Atsakingo asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys

„bb-net media GmbH“
Atstovauja generalinis direktorius Michaelas Bleicheris
Lisabonos gatvė 4-asis
97424 Schweinfurt, Vokietija

Tel: + 49 (0) 9721 6469 40
paštas: [apsaugotas el. paštu]

2. Duomenų apsaugos pareigūno vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys

Andreasas Pohlas
„Pohl Consulting Team GmbH“
Mengeringhäuser str. 15
34454 Bad Arolsen, Vokietija

paštas: [apsaugotas el. paštu]

3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Teisiniai asmens duomenų tvarkymo „bb-net“ pagrindai yra šie:

 • 6 1 dalies a punktas - GDPR - tvarkymas gavus duomenų subjekto sutikimą,
 • 6 1 dalies b punktas - GDPR - duomenų tvarkymas ikisutartinių ir sutarčių tikslais,
 • 6 straipsnio 1 dalies c punktas - GDPR - tvarkymas vykdant teisinius įsipareigojimus,
 • 6 straipsnio 1 dalies f punktas - duomenų tvarkymas siekiant apsaugoti teisėtus „bb-net“ ar trečiosios šalies interesus, išskyrus atvejus, kai vyrauja duomenų subjektų interesų, pagrindinių teisių ir laisvių apsauga,
 • 88 GDPR kartu su BDSG 26 skyriumi - tvarkymas darbo santykių tikslais.

4. Surinkimo ir tvarkymo tikslai

„bb-net“ renka, tvarko ir naudoja asmens duomenis: 

 • darbo ir kitiems sutartiniams santykiams įgyvendinti, 
 • tikslais, kurie yra leistini vykdant mūsų verslo veiklą, taip pat siekiant apsaugoti susijusius teisėtus interesus, pvz. B. dėl darbo sutarties, verslo santykių ar suinteresuotosios šalies inicijavimo, 
 • vykdant teisinius reikalavimus ir įpareigojimus bendradarbiauti. 

Asmens duomenys nėra tvarkomi kitais nei aukščiau paminėtais tikslais. Prieš tvarkydama asmens duomenis kitais nei aukščiau paminėtais tikslais, „bb-net“ informuos jus apie šį tvarkymą ir prireikus gaus jūsų sutikimą. 

Aukščiau minėtais tikslais, z. B. išsamiai apima: 

 • Paraiškų tvarkymas, 
 • Darbo ar kitokio pobūdžio darbo inicijavimas, įgyvendinimas ir nutraukimas Sutartiniai santykiai, 
 • Klientų užsakymų gavimas, 
 • Užsakymo įvykdymas, poreikių įvertinimas, 
 • Savo paslaugų portfelio populiarinimas, 
 • Atskleisti galimus sutarties pažeidimus ar nusikalstamas veikas, 
 • Veiklos rezultatų nustatymas ir valdymas, 
 • Darbo užmokesčio apskaita, sąskaitų faktūrų išrašymas, sąskaitų išrašymas ir mokėjimo operacijos, garnyrai, 
 • Personalo administravimas, personalo planavimas, personalo valdymas, personalo tobulinimas ir mokymas, 
 • Darbo sauga ir medicina, 
 • Teisinių reikalavimų laikymasis, pvz. B. pagal darbo, mokesčių ir socialinės apsaugos įstatymų principus ir teisinius įsipareigojimus bendradarbiauti, 
 • Nuomos tvarkymas,  
 • Prašymas gauti pašalpas iš užimtumo subsidijų, 
 • vidiniai administraciniai, organizaciniai ir statistiniai tikslai, kokybės užtikrinimas, 
 • Apdorojimo būdų ir duomenų saugumo ir apsaugos nuo neteisėtos prieigos, klastojimo ir neteisėto naudojimo užtikrinimas, 
 • Įmonės patalpų, įrangos ir turto apsauga nuo vagysčių ir kitokios žalos.

5. Asmeninė informacija ir asmens duomenys

„bb-net“ renka ir tvarko asmens duomenis ir asmeninę informaciją aukščiau nurodytais tikslais. Rinkimas ir tvarkymas vyksta griežtai laikantis duomenų ekonomiškumo ir tikslo ribojimo principų. Atitinkamas asmuo duomenis teikia savanoriškai, išskyrus galiojančius sutartinius santykius ar kylančius teisinius įsipareigojimus. Net ir darbo sutartyse duomenys gali būti renkami savanoriškai ir perduodami gavus atitinkamo asmens sutikimą. Duomenys tvarkomi tiek popierine, tiek skaitmenine forma.

Šie duomenys visų pirma apima:

 • visų tipų pagrindiniai duomenys (vardas, pavardė, mokslo vardas, adresas, gimimo data ir vieta, lytis, personalo skaičius ir kt.),
 • Šeiminė padėtis, vaikai, sutuoktiniai, įpėdiniai, tikintieji, religinė priklausomybė ir tautybė,
 • Pareiškėjo duomenys (paraiška, gyvenimo aprašymas, pažymėjimai, mokyklos ir profesinio mokymo įrodymai, kitos kvalifikacijos įrodymai, nuorodos, nuotrauka),
 • visų rūšių duomenys apie sutartį (pvz., įdarbinimo rūšis, užimtumo laipsnis, darbo pradžia / pabaiga, sąlygos ir mokesčiai už įvykdymą, banko rekvizitai ir kt.),
 • Organizacijos duomenys (pvz., Pareigų pavadinimas, pareigos, vadovas, vieta, valdymo lygis ir kt.),
 • Duomenys apie darbo užmokestį (pvz., Darbo užmokesčio apskaitos duomenys, banko duomenys, informacija apie socialinę apsaugą, informacija apie darbo užmokesčio kaupimą ir kt.),
 • Duomenys apie darbo rezultatus (pvz., Vertinimai, kompetencijos vertinimai, galimi įvertinimai, Struktūrinės programos testo įvertinimo duomenys, darbo užmokesčio nustatymo duomenys, informacija apie darbo atlikimą, informacija apie dalyvavimą mokymo priemonėse pagal darbo santykius ir kt.),
 • Verslo kontaktų ir ryšių duomenys, įskaitant kontaktinę informaciją socialinėje žiniasklaidoje,
 • Profilio duomenys, pažymėjimai, informacija apie mokyklą ir profesinį mokymą, baigtus kvalifikacijos kėlimo ir kvalifikacijos kėlimo kursus bei kvalifikaciją ir kitas kvalifikacijas, tokias kaip pirmoji pagalba, nelaimių padariniai, gaisro ir evakuacijos pagalba,
 • Darbo laikas, pravaikštos atostogos, pravaikštos priežastys, kelionės ir kelionės laikas, atostogos (mokamos, neapmokamos, motinystės ir vaiko priežiūros atostogos),
 • Tokie leidimai kaip B. Prieigos ir prieigos prie IT sistemų teisės,
 • IT žurnalų duomenys, tokie kaip B. apie ryšių ir duomenų apdorojimo įrangos, procedūrų ir sistemų, taip pat įrašų iš vaizdo stebėjimo sistemos veikimą ir naudojimą,
 • Duomenys apie išduotus materialinius išteklius ir nukentėjusiųjų naudojamą įmonės turtą,
 • Informacija apie bankroto ir bankroto procedūras,
 • asmens duomenys iš el. pašto ir korespondencijos, ne ofisų užrašai,
 • Istorijos duomenys,
 • Duomenys apie gyvenamosios vietos statusą, leidimą dirbti, registracijos statusą įdarbinimo agentūrose ar agentūrose, kurios užsiima pagrindinio saugumo įgyvendinimu pagal Nurodomi SGB II, įdarbinimo agentūros kliento numeris, bendruomenės numeris, draudimo numeriai,
 • Asmens tapatybės kortelės, registracijos dokumentų, sunkiai neįgalių asmens tapatybės kortelių, vairuotojo pažymėjimo,
 • Informacija apie buvimą ligoninėje,
 • Informacija apie sveikatos ir įmonių integracijos valdymą, sunkiai neįgalių asmenų būklę ir kiti su darbu susiję sveikatos duomenys.

6. Laikymo trukmė

Asmens duomenys „bb-net“ bus saugomi tik tol, kol duomenys bus reikalingi minėtiems tikslams, kuriems jie buvo renkami, arba yra teisinių ar sutartinių duomenų saugojimo reikalavimai.

Skirtingi įstatymų numatyti saugojimo laikotarpiai atsiranda dėl mokesčių, darbo ir socialinės apsaugos įstatymų. Jei duomenų nebereikia vykdyti sutartinėms ar teisinėms prievolėms, jie reguliariai ištrinami, nebent dėl ​​laikinų tolesnių duomenų tvarkymo būtina dėl teisinių priežasčių.

7. Asmeninės informacijos ir asmens duomenų perdavimas

 1. Asmens duomenys „bb-net“ perduodami ar atskleidžiami tik išorės įstaigoms, jei tam yra leidimas pagal duomenų apsaugos taisykles.Tai yra atvejis, kai: 
 • perdavimas yra numatytas teisės normoje, 
 • perdavimas skirtas įvykdyti sutartinius santykius, 
 • „bb-net“ turi teisėtą interesą, kaip apibrėžta pirmiau minėtuose tiksluose, o perduoti leidžiama pagal duomenų apsaugos taisykles 
 • duomenų subjekto sutikimas buvo gautas iš anksto. 

Asmens duomenų gavėjai gali būti: B. apima: 

 • Klientai, klientai ir suinteresuotos šalys, 
 • Agentai ir rangovai, teikiantys „bb-net“ paslaugą (pvz., Duomenų apdorojimo užduotys išoriniuose duomenų centruose, darbo užmokesčio mokesčių tarnyboje), Nuomotojas), 
 • Institucijos (pvz., Mokesčių ir socialinės apsaugos institucijos, įdarbinimo agentūros, pagrindinės apsaugos teikėjos pagal SGB II) ir draudimo bendrovės, 
 • Teisiniai atstovai, teismai,  
 • Švietimo ir mokymo teikėjai, 
 • Draudimo kompanijos, 
 • Bankai, auditoriai, 
 • Kreditorius, trečiosios šalies skolininkas. 

Jei „bb-net“ siunčia asmens duomenis agentams, institucijoms, paslaugų teikėjams ar klientams /-Tai daroma išimtinai pagal užsakymų apdorojimo sutartis. 

Jei norint perduoti asmens duomenis reikės sutikimo ar atskiro suinteresuoto asmens pranešimo, „bb-net“ iš anksto gaus sutikimą arba apie tai laiku informuos atitinkamą asmenį. 

Jei duomenys perduodami trečiosioms šalims arba yra atskleidžiami įstaigoms trečiosiose šalyse, laikomasi papildomų reikalavimų. Pagal šias taisykles tarp „bb-net“ ir perdirbimo agentūros sudaroma GDPR nustatyta sutartis pagal ES standartines sutarties sąlygas. 

8. Jūsų privatumo teisės

Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę:

 • Informacija pagal GDPR 15 straipsnį,
 • Pataisa pagal GDPR 16 straipsnį,
 • Išbraukimas pagal GDPR 17 straipsnį,
 • Apdorojimo apribojimas pagal GDPR 18 straipsnį,
 • Duomenų perkeliamumas pagal GDPR 20 straipsnį,
 • Prieštaravimas pagal GDPR 21 str.

Apribojimai pagal BDSG 34 ir 35 skyrius taikomi teisei į informaciją ir teisei ištrinti. Be to, yra teisė kreiptis į duomenų apsaugos priežiūros instituciją pagal. GDPR 77 straipsnis kartu su BDSG 19 straipsniu.

Savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo galite bet kada atšaukti susisiekę su atsakingu asmeniu. Tai taip pat taikoma sutikimo deklaracijų, kurios mums buvo suteiktos prieš įsigaliojant GDPR, atšaukimui. Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kad jis įsigaliotų ateityje. Todėl procesui, kuris vyko prieš atšaukimą, atšaukimas neturi įtakos.

Galite atsiųsti mums visas teises el. Paštu [apsaugotas el. paštu] arba naudokite kontaktinę informaciją, nurodytą skyriuje „Atsakinga“.

1. įvedimas

„bb-net Media GmbH“ (toliau - ir „bb-net“) įsipareigoja vykdyti savo duomenų apsaugos įstatymus, laikydamasi savo socialinės atsakomybės. Šios duomenų apsaugos gairės taikomos „bb-net“, atsižvelgiant į pagrindinius duomenų apsaugos principus. Duomenų apsaugos palaikymas yra pagrindas pasitikėti verslo ryšiais dėl „bb-net“ savybių kaip darbdaviui ir kaip verslo partnerių partneriui.

Duomenų apsaugos gairės sukuria vieną iš būtinų sąlygų duomenų perdavimui tarp „bb-net“, klientų, suinteresuotų šalių ir kitų verslo partnerių. Tai garantuoja tinkamą duomenų apsaugos lygį, kurio reikalauja Europos duomenų apsaugos gairės ir nacionaliniai įstatymai.

Išimtinai dėl geresnio skaitomumo nėra tinkamai vartojamos vyrų, moterų ar įvairių kalbų kalbos. Čia naudojama vyriška kalbos forma atspindi moterišką ar skirtingą lytį. Tas pats pasakytina apie moterišką formą, ji taip pat taikoma kaip pavardė vyriškajai ar įvairiajai lyčiai, taip pat taikoma įvairioms lytims, ji taip pat taikoma kaip pavardė vyriškajai ar moteriškajai lyčiai.

2. apimtis

Šios duomenų apsaugos gairės taikomos „bb-net“. Duomenų apsaugos gairės taikomos visam asmens duomenų tvarkymui. Anoniminiai duomenys, pvz. B. statistiniams vertinimams ar tyrimams šios duomenų apsaugos gairės netaikomos. Naujausios duomenų apsaugos gairių versijos galima paprašyti iš „bb-net“.

3. Valstybės teisės taikymas

Šiose duomenų apsaugos gairėse yra Europos bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, nepakeičiantis galiojančių valstybės įstatymų. Tai papildo atitinkamą nacionalinį duomenų apsaugos įstatymą. Atitinkamas valstybės įstatymas yra viršesnis, jei jame reikalaujama nukrypti nuo šios gairės arba jei jame nustatomi papildomi reikalavimai.

4. Asmens duomenų tvarkymo principai

4.1 Teisėtumas

Tvarkydami asmens duomenis turi būti saugomos atitinkamo asmens asmeninės teisės. Asmens duomenys turi būti renkami ir tvarkomi teisėtu būdu.

4.2 Skirstymas

Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tais tikslais, kurie buvo nurodyti prieš renkant duomenis. Vėlesni tikslų pakeitimai yra įmanomi tik ribotai ir juos reikia pagrįsti.

4.3 Skaidrumas

Atitinkamas asmuo turi būti informuotas apie jų duomenų tvarkymą. Iš esmės asmens duomenys turi būti renkami iš suinteresuoto asmens. Rinkdamas duomenis, duomenų subjektas turi sugebėti atpažinti bent šiuos dalykus arba būti atitinkamai informuotas apie:

 • atsakingos įstaigos tapatybė,
 • duomenų tvarkymo tikslas,
 • Trečiosios šalys arba trečiųjų šalių kategorijos, kurioms gali būti perduodami duomenys.
4.4 Duomenų vengimas ir duomenų ekonomija

Prieš tvarkydami asmens duomenis, reikia patikrinti, ar ir kiek tai būtina norint pasiekti numatytą tvarkymo tikslą. Asmens duomenys negali būti saugomi galimiems ateities tikslams, nebent to reikalauja ar leidžia valstybės įstatymai.

4.5 ištrynimas

Asmens duomenys, kurie nebereikalingi pasibaigus įstatyme numatytiems ar su verslo procesu susijusiems saugojimo laikotarpiams, turi būti ištrinti. Jei atskirais atvejais yra duomenų apie teisėtus interesus, jie turi būti saugomi tol, kol teisėti interesai bus teisiškai išaiškinti ir patikrinti „bb-net“.

4.6 Faktinis teisingumas ir naujausi duomenys

Asmens duomenys turi būti saugomi teisingai, visiškai ir prireikus atnaujinami. Turi būti imamasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad netaikomi, neišsamūs ar pasenę duomenys būtų ištrinti, pataisyti, papildyti ar atnaujinti.

4.7 Konfidencialumas ir duomenų saugumas

Duomenų slaptumas galioja asmens duomenims. Asmeniniuose santykiuose su jais reikia elgtis konfidencialiai ir užtikrinti tinkamas technines bei organizacines priemones, kad būtų išvengta neteisėto patekimo, neteisėto tvarkymo ar atskleidimo, taip pat atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo.

5. Duomenų tvarkymo priimtinumas

Asmens duomenis rinkti, tvarkyti ir naudoti leidžiama tik tuo atveju, jei suteikiamas vienas iš šių leidimų. Toks leidimas taip pat reikalingas, jei asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo tikslas turi būti pakeistas nuo pirminio tikslo.

5.1 Informacija apie klientą, potencialų klientą, partnerį ir verslo partnerį
5.1.1 Duomenų tvarkymas inicijavimo, sudarymo ir sutarties nutraukimo metu

Suinteresuotų šalių, klientų, partnerių ar verslo partnerių asmens duomenys gali būti tvarkomi siekiant pagrįsti, įvykdyti ir nutraukti sutartį. Tai taip pat apima sutarties partnerio priežiūrą, jei tai susiję su sutarties tikslu. Sudarant sutartį - t. Y. Sutarties inicijavimo etape - leidžiama tvarkyti asmens duomenis rengiant pasiūlymus, rengiant pirkimo ar paslaugų sutartis ar vykdant kitus suinteresuotos šalies norus sudaryti sutartį. Suinteresuotomis šalimis galima susisiekti inicijuojant sutartį naudojant jų pateiktus duomenis. Turi būti laikomasi visų suinteresuotosios šalies pareikštų apribojimų.

5.1.2 Duomenų tvarkymas reklamos tikslais

Klientų lojalumui ar reklamos priemonėms reikalingi papildomi teisiniai reikalavimai. Asmens duomenis tvarkyti reklamos tikslais leidžiama, jei tai suderinama su tikslu, kuriam duomenys buvo iš pradžių renkami. Duomenų subjektas turi būti informuotas apie jo duomenų naudojimą reklamos tikslais. Jei duomenys renkami tik reklamos tikslais, tai suinteresuotas asmuo savanoriškai pasirenka. Duomenų subjektas turėtų būti informuojamas apie savanorišką duomenų teikimo šiems tikslams pobūdį. Bendraujant su duomenų subjektu, turėtų būti gautas duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jų duomenis reklamos tikslais. Duomenų subjektas turėtų turėti galimybę pasirinkti iš galimų kontaktinių kanalų, tokių kaip elektroninis paštas ir telefonas, pagal sutikimo (sutikimo) sritį.

5.1.3 Sutikimas tvarkyti duomenis

Duomenys gali būti tvarkomi gavus suinteresuoto asmens sutikimą. Prieš duodami sutikimą, pagal 4.3. šios duomenų apsaugos gairės. Dėl įrodymų sutikimo deklaracija turi būti gauta raštu arba elektroniniu būdu. Tam tikromis aplinkybėmis, pvz. B. jei patariama telefonu, sutikimas gali būti duotas ir žodžiu. Jų išdavimas turi būti dokumentuojamas.

5.1.4 Duomenų tvarkymas remiantis teisiniu leidimu

Asmens duomenų tvarkymas taip pat leidžiamas, jei valstybės įstatymai reikalauja, reikalauja ar leidžia tvarkyti duomenis. Duomenų tvarkymo rūšis ir apimtis turi būti būtina teisėtai leidžiamam duomenų tvarkymui ir yra grindžiami šiomis teisinėmis nuostatomis.

5.1.5 Duomenų tvarkymas atsižvelgiant į teisėtus interesus

Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi, jei tai būtina teisėtam „bb-net“ interesui įgyvendinti. Teisėti interesai paprastai yra teisiniai (pvz., Neįvykdytų reikalavimų vykdymas) arba ekonominiai (pvz., Sutarčių nutraukimo vengimas) faktai. Asmens duomenų tvarkymas remiantis teisėtu interesu gali būti nevykdomas, jei atskirais atvejais yra nuoroda, kad duomenų subjekto, kurį verta apsaugoti, interesai yra didesni už interesą tvarkyti. Kiekvieną duomenų tvarkymo procesą reikia patikrinti siekiant apsaugoti interesus.

5.1.6 Ypač neskelbtinų duomenų tvarkymas

Ypač neskelbtini asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuo atveju, jei to reikalauja įstatymai arba jei atitinkamas asmuo yra aiškiai sutikęs. Šiuos duomenis taip pat leidžiama tvarkyti, jei tai absoliučiai būtina norint pareikšti, įgyvendinti ar ginti teisinius reikalavimus atitinkamam asmeniui. Jei planuojama tvarkyti ypač neskelbtinus duomenis, duomenų apsaugos pareigūnas turi būti iš anksto informuotas.

5.1.7 Vartotojo duomenys ir internetas

Jei asmens duomenys renkami, tvarkomi ir naudojami interneto svetainėse ar programose, nukentėjusieji turi būti informuoti apie tai pranešimuose apie duomenų apsaugą ir, jei taikoma, pranešimuose apie slapukus. Duomenys apie duomenų apsaugą ir, jei taikoma, slapukų pranešimai turi būti integruoti taip, kad būtų lengvai atpažįstami, tiesiogiai prieinami ir nuolat prieinami nukentėjusiesiems. Jei naudojimo profiliai yra sukurti siekiant įvertinti svetainių ir programų naudojimo elgesį (stebėjimą), nukentėjusieji turi būti informuoti apie tai duomenų apsaugos informacijoje. Asmeninis sekimas gali būti atliekamas tik tuo atveju, jei tai leidžia nacionaliniai įstatymai arba jei atitinkamas asmuo sutiko. Jei stebėjimas vyksta slapyvardžiu, duomenų subjektui turėtų būti suteikta galimybė prieštarauti duomenų apsaugos pranešime (atsisakymas). Jei prieiga prie asmens duomenų įgalinama svetainėse ar programose zonoje, kuriai taikoma registracija, nukentėjusiųjų tapatybės nustatymas ir autentiškumo nustatymas turi būti suprojektuoti taip, kad būtų pasiekta tinkama atitinkamos prieigos apsauga.

5.2 Darbuotojų duomenys
5.2.1 Darbo santykių duomenų tvarkymas

Darbo santykiams gali būti tvarkomi asmens duomenys, reikalingi darbo sutarčiai sudaryti, įgyvendinti ir nutraukti. Inicijuojant darbo santykius pareiškėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi. Po atmetimo pareiškėjo duomenys turi būti ištrinti, atsižvelgiant į įrodymų pateikimo terminus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas sutiko toliau saugoti vėlesniam atrankos procesui. Esamuose darbo santykiuose duomenų tvarkymas visada turi būti susijęs su darbo sutarties tikslu, išskyrus atvejus, kai galioja vienas iš šių leidimų tvarkyti duomenis.

Jei pradedant darbo santykius ar esamuose darbo santykiuose reikia surinkti papildomos informacijos iš trečiosios šalies iš trečiosios šalies, reikia atsižvelgti į atitinkamus nacionalinius teisinius reikalavimus. Kilus abejonėms, reikia gauti suinteresuoto asmens sutikimą.

Tvarkant asmens duomenis, kurie yra darbo santykių kontekste, bet iš pradžių nebuvo naudojami vykdant darbo sutartį, turi būti teisiškai įteisinti. Tai gali būti teisiniai reikalavimai arba darbuotojo sutikimas ar teisėti įmonės interesai.

5.2.2 Duomenų tvarkymas remiantis teisiniu leidimu

Tvarkyti asmeninius darbuotojų duomenis taip pat leidžiama, jei valstybės įstatymai reikalauja, reikalauja ar leidžia tvarkyti duomenis. Duomenų tvarkymo rūšis ir apimtis turi būti būtina teisėtai leidžiamam duomenų tvarkymui ir yra grindžiami šiomis teisinėmis nuostatomis. Jei yra teisinių veiksmų galimybių, turi būti atsižvelgiama į darbuotojo interesus, kuriuos verta apsaugoti.

5.2.3 Sutikimas tvarkyti duomenis

Darbuotojų duomenys gali būti tvarkomi gavus suinteresuoto asmens sutikimą. Sutikimo deklaracijos turi būti pateikiamos savanoriškai. Savavališkas sutikimas yra neveiksmingas. Dėl įrodymų sutikimo deklaracija turi būti gauta raštu arba elektroniniu būdu. Jei aplinkybės to neleidžia, sutikimas gali būti duotas žodžiu. Bet kokiu atveju jų išdavimas turi būti tinkamai įforminamas dokumentais. Jei suinteresuotas asmuo savanoriškai atskleidžia duomenis, jis gali būti laikomas sutikimu, jei nacionaliniai įstatymai nereikalauja aiškaus sutikimo. Prieš duodamas sutikimą, pagal 4.3. šios duomenų apsaugos gairės.

5.2.4 Duomenų tvarkymas atsižvelgiant į teisėtus interesus

Asmeniniai darbuotojų duomenys taip pat gali būti tvarkomi, jei tai būtina teisėtam „bb-net“ interesui įgyvendinti. Teisėti interesai paprastai pateisinami teisiškai (pvz., Teisinių pretenzijų nustatymas, įgyvendinimas ar gynimas) arba ekonomiškai (pvz., Darbuotojų įvertinimas).

Asmens duomenų tvarkymas remiantis teisėtu interesu gali būti nevykdomas, jei atskirais atvejais yra nuoroda, kad darbuotojo interesai, kuriuos verta apsaugoti, yra didesni už interesus tvarkyti. Kiekvieną duomenų tvarkymą būtina patikrinti teisėtų interesų buvimą. Kontrolės priemonės, reikalaujančios, kad būtų tvarkomi darbuotojų duomenys, gali būti vykdomos tik tada, kai yra teisinis įpareigojimas tai padaryti arba jei yra pagrįsta priežastis. Net jei yra pagrįsta priežastis, būtina patikrinti kontrolės priemonės proporcingumą. Teisėti įmonės interesai vykdant kontrolės priemonę (pvz., Atitikimas teisinėms nuostatoms ir įmonės vidaus taisyklėms) turi būti įvertinti atsižvelgiant į galimą darbuotojo, kuriam taikoma priemonė, teisėtus interesus, atmetant priemonę, ir gali būti vykdomas tik tada, kai jie yra tinkami. . Prieš imantis kokių nors veiksmų, turi būti nustatyti ir įforminti teisėti įmonės interesai ir galimi teisėti darbuotojų interesai. Be to, turi būti atsižvelgiama į visus kitus nacionalinės teisės aktuose nustatytus reikalavimus (pvz., Susijusių asmenų teises į informaciją).

5.2.5 Ypač neskelbtinų duomenų tvarkymas

Ypač neskelbtini asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tam tikromis sąlygomis. Duomenys, kuriuos ypač verta apsaugoti, yra duomenys apie rasinę ir etninę kilmę, politines nuomones, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profsąjungoje ar susijusio asmens sveikatą ar lytinį gyvenimą. Dėl valstybės įstatymų kitos duomenų kategorijos gali būti klasifikuojamos kaip ypač vertos apsaugos arba duomenų kategorijų turinys gali būti užpildomas skirtingai. Panašiai duomenys apie nusikalstamas veikas dažnai gali būti tvarkomi tik esant specialioms valstybės įstatymų nustatytoms sąlygoms. Duomenų tvarkymas turi būti aiškiai leidžiamas arba nustatomas pagal valstybės įstatymus. Be to, gali būti leidžiama tvarkyti duomenis, jei tai būtina, kad atsakinga įstaiga galėtų įgyvendinti savo teises ir pareigas darbo teisės srityje. Darbuotojas taip pat gali savo noru aiškiai sutikti su duomenų tvarkymu. Jei planuojama tvarkyti ypač neskelbtinus duomenis, duomenų apsaugos pareigūnas turi būti iš anksto informuotas.

5.2.6 Telekomunikacijos ir internetas

Telefono sistemas, el. Pašto adresus, vidinį tinklą ir internetą, taip pat vidinius socialinius tinklus bendrovė pirmiausia teikia kaip operacines užduotis. Jie yra darbo įranga ir įmonės ištekliai. Jie gali būti naudojami laikantis galiojančių teisinių nuostatų ir įmonės vidaus gairių.

Bet kokiu atveju draudžiama naudoti asmeniniais tikslais.

Saugumo sumetimais telefonų sistemų, el. Pašto adresų ir interneto naudojimas gali būti registruojamas ribotą laiką. Asmeniniai šių duomenų vertinimai gali būti atliekami tik tuo atveju, jei kyla pagrįstas įtarimas dėl „bb-net“ įstatymų ar gairių pažeidimo. Šią kontrolę gali vykdyti tik tyrimo skyriai, laikydamiesi proporcingumo principo, ir kontroliuodami duomenų apsaugos pareigūną. Turi būti laikomasi atitinkamų nacionalinių įstatymų.

6. Asmens duomenų perdavimas

Užsakymų apdorojimas yra tada, kai rangovui pavedama tvarkyti asmens duomenis, jam nepriskiriant atsakomybės už susijusį verslo procesą. Tokiais atvejais su išorės rangovais turi būti sudaryta sutartis dėl užsakymų apdorojimo. Už teisingą duomenų tvarkymo įgyvendinimą atsakinga užsakančioji įmonė.

Rangovas gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal užsakovo nurodymus. Pateikdami užsakymą, būtina laikytis šių reikalavimų; paleidimo skyrius turi užtikrinti jų įgyvendinimą.

 1. Rangovas turi būti pasirinktas atsižvelgiant į jo tinkamumą užtikrinti būtinas technines ir organizacines apsaugos priemones. Rangovas turi saugumo reikalavimus. 28 straipsnio 3 dalies 32 punktas c, 5 GDPR, ypač atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalies XNUMX pastraipą GDPR.
 2. Užsakymas turi būti pateiktas teksto forma. Turi būti dokumentuojamos duomenų tvarkymo instrukcijos ir užsakovo bei rangovo atsakomybė.
 3. Turi būti laikomasi duomenų apsaugos pareigūno nustatytų sutarčių standartų.
 4. Prieš pradėdamas duomenų tvarkymą, klientas turi įsitikinti, ar laikomasi rangovo įsipareigojimų. Rangovas gali įrodyti, kad laikomasi duomenų saugumo reikalavimų, visų pirma pateikdamas tinkamą pažymėjimą. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo riziką, kontrolę gali tekti reguliariai kartoti sutarties galiojimo laikotarpiu.
 5. Daugelyje GDPR dalių yra nustatyti nepriklausomi duomenų apsaugos įpareigojimai, kurie taip pat yra skirti duomenų tvarkytojui.
 6. 27 straipsnio 1 dalis GDPR: pareiga paskirti „atstovą“ taip pat taikoma duomenų tvarkytojui.
 7. 30 straipsnio 2 dalis GDPR: duomenų tvarkytojas privalo saugoti procedūrų katalogus.
 8. 31 GDPR: pareiga bendradarbiauti su duomenų apsaugos priežiūros institucija taip pat taikoma duomenų tvarkytojui.
 9. 32 1 dalis GDPR: Pareiga imtis techninių ir organizacinių duomenų saugumo priemonių taip pat taikoma duomenų tvarkytojui.
 10. 37 straipsnio 1 dalis GDPR: Pareiga paskirti įmonės duomenų apsaugos pareigūną taip pat taikoma duomenų tvarkytojui.
 11. 44 GDPR: Duomenų tvarkytojai taip pat privalo laikytis duomenų perdavimo į trečiąsias šalis apribojimų.

7. Duomenų tvarkymas vardu

Asmens duomenų perdavimui gavėjams ne „bb-net“ ar įmonės gavėjams taikomi asmens duomenų tvarkymo priimtinumo reikalavimai pagal 5 skyrių. Duomenų gavėjas privalo būti įpareigotas juos naudoti tik nurodytais tikslais.

Kai duomenys perkeliami iš trečiųjų šalių į „bb-net“, turi būti užtikrinta, kad duomenys gali būti naudojami numatytiems tikslams.

8. Duomenų subjekto teisės

Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali naudotis šiomis teisėmis. Jūsų tvirtinimą privalo nedelsdamas išnagrinėti atsakingas departamentas ir jis neturėtų sukelti nepatogumų suinteresuotam asmeniui. Atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

8.1 Teisė į informaciją - atskleidimas
 • Atsakingo asmens (taip pat atstovo) vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys
 • Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija
 • Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas
 • Teisėti interesai (tvarkomi pagal GDPR 6 str.)
 • Gavėjai arba gavėjų kategorijos
 • Perkėlimas į trečiąsias šalis ar tarptautines organizacijas
 • Laikymo trukmė
 • Teisės į informaciją buvimas, taisymas, panaikinimas, apribojimas, prieštaravimas ir duomenų perkeliamumas
 • Teisės atsiimti sutikimą buvimas
 • Teisės kreiptis į priežiūros instituciją buvimas
 • Informacija apie tai, ar pateikti duomenis reikalauja įstatymai ar sutartis, ar jie yra būtini sutarčiai sudaryti, ir galimos nepateikimo pasekmės
 • Automatinio sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, buvimas
 • Informacija apie galimą duomenų tvarkymo tikslo pasikeitimą
8.2 Teisė į informaciją
 • Duomenų tvarkymo tikslai
 • Duomenų kategorijos
 • Gavėjai arba gavėjų kategorijos
 • Laikymo trukmė
 • Teisė į taisymą, naikinimą ir prieštaravimą
 • Teisė kreiptis į priežiūros instituciją
 • Duomenų kilmė (jei ne surinkta iš duomenų subjektų)
 • Automatinio sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, buvimas
 • Perdavimas į trečiąją šalį ar tarptautinę organizaciją
8.3 Teisė į pataisymą ir ištrynimą

visada egzistuoja, kai

 • duomenų saugoti nebereikia,
 • duomenų subjektas atšaukė sutikimą tvarkyti duomenis,
 • duomenys buvo tvarkomi neteisėtai,
 • pagal ES arba nacionalinę teisę yra teisinė prievolė panaikinti duomenis.

9. Konfidencialumo tvarkymas

Asmens duomenys yra saugomi. Darbuotojams draudžiama neteisėtai rinkti, tvarkyti ar naudoti. Bet koks duomenų tvarkymas, kurį vykdo darbuotojas, jam nepatikėdamas vykdant savo užduotis ir tinkamai įgaliotas, yra neteisėtas. Taikomas principas „būtina žinoti“: darbuotojai gali turėti prieigą prie asmens duomenų tik tada ir tiek, kiek tai būtina jų atitinkamoms užduotims atlikti. Tam reikia kruopščiai paskirstyti ir atskirti vaidmenis ir atsakomybę, taip pat juos įgyvendinti ir išlaikyti laikantis autorizacijos koncepcijų.

Darbuotojai negali naudoti asmens duomenų savo asmeniniams ar komerciniams tikslams, perduoti jų pašaliniams asmenims ar padaryti juos prieinamus kitu būdu. Viršininkai privalo informuoti savo darbuotojus apie pareigą išlaikyti duomenų slaptumą darbo santykių pradžioje. Ši pareiga tęsiasi net pasibaigus darbo santykiams.

10. Apdorojimo saugumas

Asmens duomenys turi būti visada apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo ar atskleidimo, taip pat nuo praradimo, klastojimo ar sunaikinimo. Tai taikoma neatsižvelgiant į tai, ar duomenys tvarkomi elektroniniu būdu, ar popierine forma. Prieš įvedant naujas duomenų tvarkymo procedūras, ypač naujas IT sistemas, turi būti apibrėžtos ir įgyvendintos asmens duomenų apsaugos techninės ir organizacinės priemonės. Šios priemonės turi būti pagrįstos naujausiomis technologijomis, tvarkymo rizika ir duomenų apsaugos reikalavimais. Atsakingas skyrius visų pirma gali pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu. Asmens duomenų apsaugos techninės ir organizacinės priemonės yra informacijos saugumo valdymo dalis ir turi būti nuolat derinamos su technikos pokyčiais ir organizaciniais pokyčiais.

11. Duomenų apsaugos kontrolė

Duomenų apsaugos gairių ir taikytinų duomenų apsaugos įstatymų laikymasis turi būti reguliariai tikrinamas atliekant duomenų apsaugos auditą ir atliekant kitas kontrolės priemones. Už įgyvendinimą atsako duomenų apsaugos pareigūnas ir kitos įmonės, turinčios audito teises.

Duomenų apsaugos pareigūnas turi būti informuojamas apie duomenų apsaugos kontrolės rezultatus. Vadovybė turi būti informuojama apie esminius rezultatus. Kompetentinga duomenų apsaugos priežiūros institucija taip pat gali vykdyti savo kontrolę, kaip laikomasi šių gairių, neperžengdama įgaliojimų, kuriuos ji turi pagal valstybės įstatymus.

12. Duomenų apsaugos incidentai

Kiekvienas darbuotojas turėtų nedelsdamas pranešti duomenų apsaugos pareigūnui apie šios duomenų apsaugos gairių ar kitų asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimus. Vadovas, atsakingas už funkciją ar padalinį, privalo nedelsdamas informuoti atsakingą duomenų apsaugos pareigūną apie duomenų apsaugos įvykius.

Tokiais atvejais:

 • neteisėtas asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims,
 • neteisėta trečiųjų šalių prieiga prie asmens duomenų ar
 • asmens duomenų praradimas

įmonėje teikiami pranešimai turi būti nedelsiant pateikiami, kad būtų galima įvykdyti galiojančius duomenų apsaugos incidentų pranešimo įpareigojimus pagal nacionalinę teisę.

13. Atsakomybė ir baudos

Vadovybė yra atsakinga už duomenų tvarkymą. Todėl ji privalo užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į įstatymų numatytus duomenų apsaugos reikalavimus ir į duomenų apsaugos gairėse pateiktus reikalavimus (pvz., Įpareigojimus teikti nacionalines ataskaitas). Vadybininko užduotis yra naudoti organizacines, personalo ir technines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas duomenų tvarkymas laikantis duomenų apsaugos. Už šių reikalavimų įgyvendinimą atsakingi darbuotojai. Jei institucijos kontroliuoja duomenų apsaugą, duomenų apsaugos pareigūnas turi būti nedelsiant informuotas.

Vadovybė privalo palaikyti duomenų apsaugos pareigūną jo darbe. Už verslo procesus ir projektus atsakingi asmenys turi laiku informuoti duomenų apsaugos pareigūną apie naują asmens duomenų tvarkymą. Jei vykdomi duomenų tvarkymo projektai, kurie gali kelti ypatingą pavojų nukentėjusiųjų asmeninėms teisėms, prieš pradedant tvarkymą, turi būti įtrauktas duomenų apsaugos pareigūnas. Tai visų pirma taikoma ypač neskelbtiniems asmens duomenims. Valdytojai privalo užtikrinti, kad jų darbuotojai būtų tinkamai apmokyti duomenų apsaugos. Už netinkamą asmens duomenų tvarkymą ar kitus duomenų apsaugos įstatymų pažeidimus taip pat patraukiama baudžiamojon atsakomybėn daugelyje šalių, todėl gali būti pareikalauta žalos atlyginimo. Už pažeidimus, už kuriuos atsakingi atskiri darbuotojai, gali būti taikomos sankcijos pagal darbo įstatymus.

14. Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūnas, kaip įstaiga, kuriai netaikomos specialios instrukcijos, stengiasi laikytis nacionalinių ir tarptautinių duomenų apsaugos taisyklių. Jis yra atsakingas už duomenų apsaugos gaires ir stebi jų laikymąsi. Duomenų apsaugos pareigūną paskyrė „bb-net“ vadovybė.

Bet kuris nukentėjęs asmuo gali susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu teikdamas pasiūlymus, paklausimus, informacijos prašymus ar skundus, susijusius su duomenų apsaugos ar duomenų saugumo klausimais. Pateikus prašymą, užklausos ir skundai bus nagrinėjami konfidencialiai.

Jei atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas negali ištaisyti skundo ar užkirsti kelią duomenų apsaugos gairių pažeidimui, norint ištaisyti duomenų apsaugos pažeidimą, reikia atsižvelgti į vadovybę.

Duomenų apsaugos pareigūnui visada turi būti pranešama apie priežiūros institucijų paklausimus. Su duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti taip:

„Pohl Consulting Team GmbH“
Duomenų apsaugos pareigūnas
„Mengeringhäuser Strasse 15“
34454 Bad Arolsen, Vokietija
T +49 5691 8900 501
Paštas: [apsaugotas el. paštu]

1. Privatumo politikos tikslas ir taikymo sritis

„Bb-net media GmbH“ įsipareigoja laikytis duomenų apsaugos gairių. Duomenų apsaugos palaikymas yra patikimų verslo ir darbuotojų santykių pagrindas. Tai lydi reputacijos išlaikymo laikymasis. Ši gairė sukuria pagrindines duomenų tvarkymo ir perdavimo sąlygas įmonėje ir išorės sutartiniams partneriams. Tai garantuoja tinkamą asmens duomenų tvarkymą atitinkamam proceso savininkui įmonėje. Privatumo politika taikoma įmonei ir jos darbuotojams. Tai taikoma visai asmens duomenų tvarkymo veiklai. Nukrypstantys teisės aktai gali būti ne tik priimti. Duomenų apsaugos gairės bus keičiamos tik suderinus su duomenų apsaugos pareigūnu.

2. Asmens duomenų tvarkymo principai (GDPR 5 straipsnis)

 • Teisėtumas ir skaidrumas:
  Siekiant apsaugoti atitinkamo asmens asmenines teises, asmens duomenys turi būti tvarkomi teisėtu būdu, sąžiningai ir suinteresuotam asmeniui suprantamu būdu. Paveikti asmenys turi būti informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą. Taip pat turi būti įmanoma nustatyti surinktų duomenų naudingumą ir jų tvarkymo būdą.
 • Skirtumas:
  Tvarkant asmens duomenis gali būti siekiama tik tų tikslų, kurie buvo aiškiai apibrėžti prieš renkant duomenis. Tikslai išplaukia iš atitinkamų pagrindinių darbo instrukcijų, kuriuos darbuotojas turi pastebėti prieš pradedant pirmąjį tvarkymą.
 • Duomenų minimizavimas:
  Asmens duomenys turi būti tinkami tam tikslui ir apsiriboti tuo, kas būtina jų tvarkymui. Įrašomi ir tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurie yra būtini darbo etapui. Atitinkamas specifikacijas galite rasti darbo instrukcijose.
 • Tikslumas:
  Asmens duomenys turi būti teisingi ir atnaujinti. Neteisingi duomenys turi būti nedelsiant ištrinti arba ištaisyti, naudojant tinkamas priemones.
 • Saugojimo limitas:
  Asmens duomenys turi būti saugomi taip, kad duomenų subjektus būtų galima identifikuoti tik tiek laiko, kiek tai būtina duomenų tvarkymo tikslais. Ilgesnis saugojimas galimas, jei asmens duomenys yra apsaugoti tinkamomis techninėmis ar organizacinėmis priemonėmis.
 • Sąžiningumas ir konfidencialumas:
  Asmens duomenys turi būti tvarkomi konfidencialiai ir tvarkomi taip, kad būtų galima užtikrinti tinkamą duomenų saugumą. Turi būti imamasi tinkamų techninių priemonių apsaugoti duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo ar pakeitimo ir netyčinio praradimo ar sunaikinimo.

3. Duomenų tvarkymo teisėtumas (GDPR 6 straipsnis)

Asmens duomenys gali būti renkami, tvarkomi ir naudojami tik tuo atveju, jei įvykdoma viena iš šių sąlygų:

 • Nukentėjusiųjų sutikimas tvarkyti duomenis
 • Duomenų tvarkymas sutartiniams santykiams
 • Duomenų tvarkymas siekiant įvykdyti teisinę prievolę
 • Duomenų tvarkymas remiantis teisėtu interesu
 • Duomenų tvarkymas siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus
 • Duomenų tvarkymo darbo santykiai pagal naują BDSG 26 straipsnį

4. Asmens duomenų perdavimas

Asmens duomenys gavėjams įmonėje ir už jos ribų gali būti perduodami tik tuo atveju, jei tenkinamas vienas iš III skyriaus reikalavimų. Be to, gavėjas privalo būti įpareigotas naudoti duomenis tik nurodytais tikslais.

5. Užsakymo duomenų tvarkymas (GDPR 28 str.)

Jei rangovui pavesta rinkti, tvarkyti ar naudoti asmens duomenis atsakingos įstaigos („bb-net“), tai yra užsakymo duomenų tvarkymas. Tai atliekama sutarties pagrindu. Duomenų tvarkytojas gali tvarkyti asmens duomenis tik valdytojo nurodymais.

6. Duomenų subjekto teisės (GDPR 16 ir paskesni straipsniai)

Asmuo, kuriam įtakos turi duomenų tvarkymas, turi įvairias teises, kurios turi būti apsaugotos. Suinteresuoto asmens prašymu atsakymą turi nedelsdamas išnagrinėti.

 • Duomenų subjektas gali prašyti informacijos apie tai, kokie asmens duomenys yra tvarkomi tam tikslui.
 • Atitinkamas asmuo gali prašyti ištaisyti ar papildyti asmens duomenis.
 • Duomenų subjektas gali prašyti ištrinti savo duomenis, jei duomenų tvarkymo pagrindas neegzistuoja arba neegzistuoja.
 • Duomenų subjektas gali reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jei ginčijamas duomenų tikslumas arba tvarkymas yra neteisėtas.

7. Duomenų apsaugos incidentai

Apie duomenų apsaugos gairių pažeidimus reikia pranešti atitinkamai priežiūros institucijai.

Pažeidus asmens duomenų apsaugą, svarbu
Vykdykite darbo instrukcijas. Saugumas pažeidžiamas, jei:

 • asmens duomenys neteisėtai perduodami tretiesiems asmenims.
 • asmens duomenys yra neteisėtai sunaikinti ar pakeisti.
 • Trečiosios šalys gauna neteisėtą prieigą prie asmens duomenų.

Informacija apie ES teisinių reikalavimų įgyvendinimą
ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas „bb-net“

Čia galite sužinoti, ką „bb-net media GmbH“ daro jūsų labui duomenų apsaugos srityje, kaip mes įgyvendinome naujojo ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus ir kokius procesus bei dokumentus turime jums.

1. Kaip įgyvendinome ES duomenų apsaugos reglamento reikalavimus?

„bb-net“ labai rimtai vertina klientų ir suinteresuotų šalių asmens duomenis. Bendradarbiaujant su išorės duomenų apsaugos specialistu ir advokatų kontora, buvo atidžiai patikrintos visos su asmens duomenimis susijusios įmonės ir pateiktų skaitmeninių platformų sritys. Visiems procesams, kuriuose duomenys yra saugomi arba tvarkomi,
buvo imtasi techninių ir organizacinių priemonių joms užtikrinti. Tuo atveju, kai duomenys buvo perduoti trečiosioms šalims, visi gavėjai buvo patikrinti ir imtasi visų įmanomų priemonių siekiant užkirsti kelią netinkamam duomenų tvarkymui. Žemiau rasite visą informaciją ir tikslią visų reikalingų dokumentų duomenų saugojimo vietą mūsų įmonėje.

2. Mūsų privatumo politika

Mūsų duomenų apsaugos gaires, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu ar tvarkymu, galite rasti tinklalapyje Datenschutzrichtlinien.

3. Mūsų duomenų apsaugos informacija klientams

Mūsų bendrą informaciją apie jūsų duomenų tvarkymą ir jūsų teises - informaciją pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 13, 14 ir 21 straipsnius galite rasti mūsų Informacija apie duomenų apsaugą.

4. Kur galiu rasti informacijos apie duomenų tvarkymą „bb-net“ svetainėje?

Pilną mūsų sąrašą galite rasti čia Privatumo politika.

5. Mūsų techninės ir organizacinės priemonės duomenų saugumo srityje

Remiantis GDPR 32 straipsniu, buvo imtasi išsamių priemonių jūsų duomenims apsaugoti bendradarbiaujant su mūsų išorės duomenų apsaugos pareigūnu ir specialistu teisininku. Išsamias priemones galite rasti mūsų tinklalapyje TOMS perskaityti.

6. Kokiu pagrindu mes perduodame duomenis?

Remdamiesi savo duomenų tvarkymo veiklos įvertinimu, perduodame duomenis šiais pagrindais:

 • Individuali sutartis, ty užsakykite duomenų tvarkymo sutartis tiek kaip rangovas, tiek kaip klientas
 • Teisinis pagrindas
 • Sutartiniai santykiai
 • sutikimas
 • ES standartinės sutarties sąlygos

7. Kokios yra tavo teisės?

Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti patvirtinimo, ar tvarkome asmens duomenis, ir teisę gauti informaciją apie šiuos asmens duomenis. Be to, jūs turite teisę bet kada taisyti, ištrinti ir apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę bet kuriuo metu prieštarauti asmens duomenų tvarkymui arba bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis ar reikalauti duomenų perdavimo. Be to, turite teisę skųstis priežiūros institucijai, jei pažeidžiami duomenų apsaugos principai.

8. Ar turite klausimų?

Atsiųskite mums el. Laišką šiuo adresu: [apsaugotas el. paštu]

Norint apsaugoti fizinių asmenų teises ir laisves tvarkant asmens duomenis, būtina imtis tinkamų techninių ir organizacinių priemonių ir tokiu būdu įvykdyti šio nutarimo reikalavimus. Siekdamas įrodyti atitiktį reglamentui, rangovas nustato vidaus strategijas ir imasi priemonių, kurios visų pirma atitinka duomenų apsaugos technologijomis principus ir duomenų apsaugos pagal nutylėjimą principus.

Apsaugos sistemų įsilaužimo signalizacijos sistema (EMA) su integruota prieigos kontrole, priešgaisrinės signalizacijos sistema ir vaizdo stebėjimu yra skirta apsaugoti turto ribą, apsisaugoti nuo įsibrovėlių ir išvengti sabotažo, šnipinėjimo ir atsargų skirtumų.

Šiuo tikslu fiksuotos durys, vedančios į išorę, yra su atidarymo ir uždarymo kontaktais. Be to, tam tikrose vietose yra į spąstus panašus stebėjimas su judesio detektoriais tam, kad būtų galima aptikti ir pranešti apie neteisėtą patekimą pro langus ir stoglangius ar žmonių spąstus. Visose kitose fazėse įrašymas priklauso tik nuo judėjimo. Vaizdai įrašomi į skaitmeninės vaizdo sistemos kietuosius diskus tik tada, kai vaizdas juda arba judančios kameros.

Įsibrovimo signalizacijos sistema įjungiama arba išjungiama per skaitytuvą naudojant atsakiklį. Tai užtikrina, kad eksploatuoti gali tik įgalioti asmenys. Neišvengiamumas garantuojamas ir tik užtikrinant visų išorinių durų užrakinimą ir atidarymą. Neišvengiamumas reiškia, kad imamasi priemonių kovoti su klaidingu aliarmu, kurį sukelia netinkamas veikimas. Pagal šią koncepciją aliarmas perduodamas į nuolat valdomą valdymo centrą ir į pasirinktų žmonių išmaniuosius telefonus.

Draudikams ar auditoriams pareikalavus įrangos pagal VdS, LKA ar DIN 0833 gaires, būtinas neišvengiamumas ir aliarmo perdavimas į nuolat budintį valdymo centrą. Lauko zonos stebėjimui ir aliarmo patikrinimui naudojamos fiksuotos vaizdo kameros fiksuotuose taškuose, kurias galima peržiūrėti ir valdyti per gamyklos tinklą. Vaizdo įrašai įrašomi ne darbo valandomis. Dėl duomenų apsaugos taisyklių prieiga yra apsaugota tik slaptažodžiu ir laikantis duomenų apsaugos pareigūno specifikacijų. Pats fotoaparatų tinklas yra nustatytas kaip atskiras įrenginys, siekiant išvengti nuolatinio streso gamyklos tinkle.

Techninės ir organizacinės priemonės turi būti tobulinamos ir tobulinamos. Turi būti atsižvelgiama į šiuolaikinį lygį, įgyvendinimo išlaidas, tvarkymo tipą, apimtį ir tikslus, taip pat į skirtingą fizinių asmenų teisių ir laisvių pavojaus atsiradimo tikimybę ir sunkumą, kaip apibrėžta GDPR 32 str. Svarbūs pokyčiai turi būti patvirtinti dokumentais. Apskritai tai yra duomenų saugumo priemonės ir siekiant užtikrinti apsaugos lygį, atitinkantį riziką, susijusią su sistemų konfidencialumu, vientisumu, prieinamumu ir atsparumu, kurios yra tinkamos atsižvelgiant į asmens duomenų tipą ar duomenų kategorijas, kurias reikia saugoti. Siekdamas įvykdyti teisinius reikalavimus, klientas įgyvendina šią sutartį savo įtakos srityje taip:

1. Konfidencialumas (GDPR 32 straipsnio 1 dalies b punktas)

1.1 Prieigos kontrolė

Nesuteikti nesankcionuotos fizinės prieigos prie duomenų tvarkymo sistemų, tokių kaip serverių kambariai, tinklo kabeliai ar darbo kambariai, kuriuose yra darbo vietos kompiuteriai. Rangovas užtikrina, kad nebus galima patekti, įžvalgos ir galimybės patekti į jį.

Rangovas ėmėsi šių priemonių:

 • Raktų tvarkymas kartu su raktų paskirstymo dokumentais
 • Apsaugos nuo įsilaužimo sistema pagal VDS standartą
 • Lankytojo ir asmeninė kontrolė
 • Įmonės patalpų vaizdo stebėjimas
 • Serverio kambario durų apsauga su elektronine prieigos kontrole
 • Serverių kambarys be langų

1.2 Prieigos kontrolė

Be prieigos kontrolės, duomenų tvarkymo sistemomis turi būti neleidžiama naudotis pašaliniams asmenims. Prieiga prie sistemų, su kuriomis tvarkomi asmens duomenys, turi būti suteikiama naudojant vartotojo tapatybę.

Rangovas ėmėsi šių priemonių:

 • Asmeninis vartotojo prisijungimas su autorizacijos koncepcija prisijungiant prie įmonės tinklo
 • Slaptažodžio suteikimo procedūra ir procedūros kontrolė
 • Tinkamas apsaugos nuo virusų sprendimas su naujausiais serverio ir klientų atnaujinimais
 • Aparatūra pagrįsta nereikalinga ugniasienės sistema
 • Automatinis kliento užrakinimas po tam tikro laikotarpio be vartotojo veiklos
 • Skaitmeninė visų slaptažodžių ir šifravimo sistema
 • Užšifruoti perdavimo keliai yra apsaugoti naudojant VPN
 • Mobiliųjų įrenginių, tokių kaip nešiojamieji kompiuteriai ir planšetiniai kompiuteriai, kietieji diskai yra šifruojami
 • Visose darbo vietose, fiksuotoje ar mobiliojoje, yra BIOS slaptažodis
 • Susitarimai dėl saugaus naudojimosi mobiliaisiais įrenginiais ir namų biurų

 

1.3. Prieigos kontrolė

Įgalioti asmenys turi prieigą tik pagal duomenų subjekto, kuriam suteiktas prieigos leidimas, prieigą, kad asmens duomenų neteisėtai nuskaityti, nukopijuoti, pakeisti ar pašalinti negalėtų.

Rangovas ėmėsi šių priemonių:

 • Asmeninis vartotojo prisijungimas su autorizacijos koncepcija ir specialiomis vartotojo teisėmis
 • Slaptažodžio nustatymas ir slaptažodžio politika
 • Prieigos apribojimas IP lygiu ir nuotolinė prieiga naudojant užšifruotą VPN
 • Programos lygio registravimas
 • Draudimas asmeniškai naudotis klientais ir savo mobiliaisiais įrenginiais
 • Panaudotos duomenų laikmenos ištrinamos prieš vėl naudojant
 • Prietaisai su SIM kortelės funkcija yra apsaugoti PIN kodu
 • Mobiliųjų įrenginių, tokių kaip nešiojamieji kompiuteriai ir planšetiniai kompiuteriai, kietieji diskai yra šifruojami
 • Senos bylos ir senos duomenų laikmenos sunaikinamos naudojant sertifikuotus smulkintuvus ar perforatorius
 • USB jungtys blokuojamos visose darbo vietų sistemose

1.4 Atskyrimo reikalavimas

Įvairiais tikslais surinkti duomenys turi būti tvarkomi atskirai. Atskyrimas turi būti vykdomas taip, kad jo negalima maišyti su kitų klientų duomenimis ar prieigos prie pašalinių asmenų.

Rangovas ėmėsi šių priemonių:

 • Atskiros duomenų bazės ir duomenų apdorojimo sistemos
 • Atskiros gamybos ir bandymo sistemos
 • Prieigos leidimo koncepcija
 • Klientų atskyrimas naudojamuose programinės įrangos produktuose

2. Vientisumas (GDPR 32 straipsnio 1 dalies b punktas)

2.1. Perkėlimo kontrolė

Turi būti užtikrinta, kad elektroniniu būdu perduodant, gabenant ar saugant išorinėse duomenų laikmenose nebus įmanoma neteisėtai nuskaityti, nukopijuoti, pakeisti ar pašalinti. Turi būti įmanoma patikrinti ir nustatyti, kurioje vietoje duomenų perdavimo priemonė ketina perduoti asmens duomenis.

Rangovas ėmėsi šių priemonių:

 • Šifruotas asmens duomenų perdavimas el. Paštu
 • Saugus belaidis LAN (WLAN)
 • Užšifruoti perdavimo keliai yra apsaugoti naudojant VPN
 • Duomenų laikmenų šifravimas transportavimo metu
 • Tinkamas apsaugos nuo virusų sprendimas su naujausiais serverio ir klientų atnaujinimais
 • Aparatūra pagrįsta nereikalinga ugniasienės sistema
 • Visų darbuotojų prievolė laikytis duomenų apsaugos reikalavimų pagal GDPR 5 str

2.2. Įvesties valdymas

Įgalinimas vėliau nustatyti, ar asmens duomenų tvarkymo sistemose, naudojant registravimo sistemą, buvo įvesti, pakeisti ar pašalinti asmens duomenys ir kas juos įvedė.

Rangovas ėmėsi šių priemonių:

 • Dokumentų tvarkymas su revizijomis ir istorija
 • Įvesties, keitimo ir naikinimo registravimo galimybės
 • Prieigos teisės yra ribotos
 • Ribota žmonių grupė gali pakeisti visos įmonės „bbCore“ programinę įrangą

3. Prieinamumas ir atsparumas (GDPR 32 straipsnio 1 dalies b punktas)

3.1. Prieinamumo kontrolė

Turi būti sukurta tinkama apsauga nuo atsitiktinio, tyčinio ar nenuspėjamo asmens duomenų praradimo.

Rangovas ėmėsi šių priemonių:

 • Duomenų atsarginės kopijos koncepcija reguliariai peržiūrint
 • Galimas avarinis vadovas su avariniais planais
 • Duomenų atsarginė kopija atskirame gaisro skyriuje
 • Šifruota atsarginė laikmena
 • Duomenų laikmenų su atsarginėmis kopijomis laikymas už įmonės ribų
 • Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)
 • Apsaugos nuo įsilaužimo sistema pagal VDS standartą
 • Tinkamos gaisro gesinimo sistemos serverio kambaryje ir įmonės patalpose
 • Reguliarus visų elektroninių sistemų e. Patikrinimas pagal DGUV3
 • Atskiri elektroninės grandinės saugikliai

4. Reguliarios peržiūros, įvertinimo ir įvertinimo tvarka (GDPR 32 straipsnio 1 dalies d punktas; GDPR 25 straipsnio 1 dalis)

4.1. Užsakymo kontrolė

Garantuojame, kad užsakyme tvarkomi asmens duomenys gali būti tvarkomi tik laikantis kliento nurodymų. Kai tik rangovas pasitelkia subrangovus, jie privalo vykdyti instrukcijas ir vienodai laikytis duomenų apsaugos.

Rangovas ėmėsi šių priemonių:

 • Rašytinė užsakymo duomenų tvarkymo sutartis su rangovu
 • Rangovo peržiūra ir atranka, ypač dėl duomenų saugumo
 • Visų darbuotojų prievolė laikytis duomenų apsaugos reikalavimų pagal GDPR 5 str
 • Rangovo patikrinimas, ar nebuvo paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas
 • Nuolatinės rangovo peržiūros ir kontrolės teisės

MES ATSAKYMAS JŪSŲ KLAUSIMAS


  Pereikite į viršų